Groeiende behoefte aan data-opslag bij ziekenhuizen

Groeiende behoefte aan data-opslag bij ziekenhuizen


26 maart 2012

Door de introductie van nieuwe - en meer verfijnde - digitale onderzoeksmethoden neemt de productie van digitaal beeldmateriaal in ziekenhuizen exponentieel toe. ICT-afdelingen worden daardoor geconfronteerd met een snel groeiende behoefte aan data-opslag en navenant stijgende opslagkosten en beheervraagstukken.

Storage-onderzoek ziekenhuizen

Er is daarom behoefte aan methoden om deze gegevens veilig en toegankelijk op te slaan en tegelijkertijd de kosten in de hand te houden. In deze research note worden de gegevensopslag- en beheervraagstukken in ziekenhuizen (samengevat in het begrip 'storage') nader toegelicht en worden handvatten gegeven om de storage-uitdagingen aan te pakken.

De introductie van algemene ICT en specifieke medisch technische toepassingen in ziekenhuizen heeft in de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen. ICT-afdelingen worden dan ook geconfronteerd met enerzijds een continue groei van te beheren infrastructuur en daarmee stijgende kosten en anderzijds toenemende eisen met betrekking tot veiligheid en beschikbaarheid van deze ICT-middelen. In deze research note gaan we specifiek in op ‘storage’, oftewel veilig en toegankelijk opslaan en beheren van gegevens. Voor ziekenhuizen gaat het hier om de traditionele, gestructureerde gegevens, maar ook om de snel groeiende hoeveelheid beelden. Dit kunnen statische beelden zijn (zoals foto’s) alsmede bewegende beelden. De groei van deze gegevens ontstaat door de introductie van nieuwe en steeds verfijndere onderzoek- en behandeltechnieken en leidt tot aanzienlijke operationele, tactische en strategische beheersvraagstukken voor ICT-afdelingen. Uit onze ICT Benchmark Ziekenhuizen blijkt dat de storagekosten de afgelopen jaren gestaag stijgen en inmiddels bijna 25% van de totale infrastructuurkosten bedragen.

Door vergaande digitalisering genereert ‘de wereld’ jaarlijks een exponentieel groeiende hoeveelheid gegevens. Het onderzoeksbureau Gartner voorspelt dat in 2012 een gemiddeld bedrijf circa 6,5 keer zo veel digitale gegevens zal opslaan als in 2008. Ziekenhuizen gaan ruim boven dit gemiddelde uit komen, met name doordat leveranciers van medische technologie in hoog tempo nieuwe en geavanceerde oplossingen op de markt brengen. Dit zijn bijvoorbeeld oplossingen waarbij traditioneel analoge methoden gedigitaliseerd worden (bijvoorbeeld pathologisch lab) alsmede oplossingen waarbij de data-intensiteit steeds meer toeneemt (bijvoorbeeld nieuwe generatie MRI’s). Ondanks dat dataopslagtechnieken steeds geavanceerder worden en de opslagmedia per TeraByte steeds goedkoper, nemen de ICT-storagekosten in absolute termen structureel toe.

Beheersen ICT-storagekosten

Dit geeft druk op het ICT-budget, die verlicht kan worden door te werken en onderhandelen met meerdere leveranciers. Hiernaast zijn er een aantal structurele ontwikkelingen te onderkennen die een bijdrage kunnen leveren aan de beheersing van de ICT-storagekosten, zoals:

  1. Ontwikkelen van standaarden voor opslaan, ontsluiten en uitwisselen van gegevens. Als gevolg van de invoering van het EPD worden gegevens niet alleen meer gebruikt door de behandelend of onderzoekende arts, maar moeten deze, via het EPD, beschikbaar komen voor andere zorgverleners (binnen of buiten het ziekenhuis). Een veel gebruikte standaard voor radiologische beelden is DICOM, maar niet alle toepassingen ondersteunen DICOM. Overigens wordt in de praktijk beeldmateriaal tussen ziekenhuizen (bijvoorbeeld voor 2nd opinion of doorverwijzing) nog veelal als DVD verstuurd of meegegeven aan de patiënt. Dit levert diverse praktische problemen en extra kosten op.
  2. Invoering van Information Lifecycle Management. Hoe lang moeten gegevens bewaard worden en hoe snel moeten ze beschikbaar gemaakt kunnen worden? Tot op dit moment hebben ziekenhuizen niet of nauwelijks beleid geformuleerd met betrekking tot welke gegevens en/of voor hoe lang bepaalde gegevens opgeslagen moeten worden. Daarbij verwachten (eisen) gebruikers (artsen) dat relevante informatie snel beschikbaar is, hetgeen ertoe leidt dat veel ICT-afdelingen in principe alle digitale gegevens op dezelfde (kwalitatief optimale, maar ook meest kostbare) wijze behandelen.
  3. Nieuwe virtualisatie technieken en consequenties voor beheer. Enkele jaren kenmerkte de ICT-infrastructuur zich door silovorming. Elke toepassing had een eigen server voor de processing en een eigen opslagsysteem. Inmiddels is er sprake van vergaande virtualisering, zowel aan de kant van de server en de cliënt als aan de storagekant. Deze virtualisatie zorgt voor meer flexibiliteit en een efficiënter gebruik van de technologie, maar introduceert complexiteit en dito beheervraagstukken.


M&I/Partners heeft een research note gepubliceerd over storage vraagstukken bij ziekenhuizen. Dit document is opgesteld op basis van de inzichten uit meest recente ICT Benchmark Ziekenhuizen, die M&I/Partners jaarlijks uitvoert.

 
De mogelijkheden van Business Intelligence en data zijn immens.Wat betekent dat nu concreet voor u op dit moment?

M&I/Partners helpt u deze koers uit te zetten!ofMeer kennis opdoen