Business Intelligence: de stand van zaken in de cure

Business Intelligence: de stand van zaken in de cure


13 februari 2015

Business Intelligence staat al jarenlang bovenaan de ICT-agenda van vrijwel elke zorginstelling. Wat hebben alle investeringen ons gebracht, waar staan we nu, en wat is de volgende stap? Waarom zijn themagerichte teams succesvol, waarom houden de meeste Raden van Bestuur zich zo afzijdig, en hoe kan een datamanager de kloof tussen business en IT verkleinen? Een onderzoek van M&I/Partners geeft antwoord op deze vragen.

M&I/Partners heeft in de periode eind 2014-begin 2015 interviews afgenomen met diverse direct betrokkenen over het thema Business Intelligence (BI). Het ging daarbij om artsen, managers, adviseurs en ICT‘ers die werkzaam zijn in kleine, middelgrote of grote (academische) ziekenhuizen. Over verschillende facetten van dit veelzijdige onderwerp is gesproken: van KPI’s tot datawarehousing, van patiëntenlogistiek tot het EPD.

De conclusies zijn gematigd positief. De basis is op orde: de basisadministraties worden goed gebruikt en daarbovenop functioneert een transparant rapportageproces over de operationele en financiële stand van zaken. De meeste ziekenhuizen zijn in staat de noodzakelijke interne en externe verantwoordingsinformatie te leveren, hoewel het gemak waarmee dit gebeurt per organisatie aanzienlijk verschilt. In grote lijnen is er echter sprake van vooruitgang ten opzichte van enkele jaren geleden. Dit geldt zeker voor de koplopers die over een goed geoliede machine beschikken (zowel organisatorisch als technisch) om integrale balanced-scorecard-achtige gegevens te kunnen opleveren.

Daar staat tegenover dat er nog een wereld te winnen is in een effectieve sturing op basis van objectiveerbare en betrouwbare gegevens. Met name de tactische ondersteuning van zorgmanagers en de sturing op kwaliteitsindicatoren zijn over de gehele linie onvoldoende. De komende jaren ligt hier voor de betreffende instellingen dan ook de nadruk op, met als onderliggende vragen.

  1. Hoe zorgen we ervoor dat de beschikbare data uit het EPD, ERP en aanpalende systemen ingezet worden om concrete verbeteringen te realiseren in de bedrijfsprocessen?
  2. Hoe krijgen we ons huishoudboekje van kwaliteitsindicatoren op orde? Alle huizen worstelen met van buitenaf opgelegde, abstracte indicatoren die jaarlijks veranderen. Tegelijkertijd is er intern een steeds groter bewustzijn dat kwaliteitsindicatoren nuttige stuurinstrumenten zijn. De verplichte externe indicatoren kunnen wel de aandacht afleiden van de zelf ontwikkelde indicatoren.
  3. Kunnen we het zorgproces verbeteren door artsen c.q. het multidisciplinair overleg te voorzien van ‘Big Data-achtige’ toepassingen?

De inzet van een multidisciplinair team dat zich op één specifiek thema richt, blijkt een adequate strategie om met deze vragen om te gaan. De grootste succesfactor blijkt het verkorten van de afstand tussen ICT, Business Intelligence, management en het primaire zorgproces.De mogelijkheden van Business Intelligence en data zijn immens.Wat betekent dat nu concreet voor u op dit moment?

M&I/Partners helpt u deze koers uit te zetten!ofMeer kennis opdoen