Turbulentie op de EPD/ZIS-markt


De Nederlandse EPD/ZIS-markt is enorm in beweging. Het afgelopen jaar hebben zeven ziekenhuizen ervoor gekozen een nieuw EPD/ZIS te implementeren tegen tien ziekenhuizen in de vier jaar daarvoor. Tijd voor een nieuw overzicht.

De toenemende aandacht voor kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid van zorg en de daarmee samenhangende spreiding en concentratie van zorg maken dat het belang van goede digitale ondersteuning van de zorgprocessen almaar groter wordt. Niet alleen voor de dagelijkse patiëntenzorg is het plaats- en tijdonafhankelijk beschikbaar hebben van alle informatie over de patiënt randvoorwaardelijk, maar ook voor bijvoorbeeld het optimaliseren van zorgprocessen, onderzoek, onderwijs en het verantwoorden (kwalitatief én financieel) van deze processen. Hiermee blijft de behoefte aan geïntegreerde functionaliteit groeien zodat gegevens eenmalig vastgelegd voor meerdere doeleinden gebruikt kunnen worden.

Dit stelt steeds hogere eisen aan de informatievoorziening van ziekenhuizen. Alle ziekenhuizen in Nederland investeren momenteel dan ook op een of andere wijze in hun EPD/ZIS-systeem. Naast de zeven ziekenhuizen die het afgelopen jaar voor een nieuw EPD/ ZIS hebben gekozen, zijn op dit moment nog eens veertien ziekenhuizen bezig met een selectietraject.

De verwachting is dat ruim vijftien ziekenhuizen binnen afzienbare tijd een dergelijk selectietraject zullen opstarten. Zo’n 40 procent van de Nederlandse ziekenhuizen heeft dus plannen om over te stappen op een nieuw EPD/ ZIS. De overige ziekenhuizen zijn bezig met de doorontwikkeling van hun huidige EPD/ ZIS-systemen.

Ontwikkelingen

Opvallend zijn de groei van Epic en het steeds kleiner wordende marktaandeel van CSC-iSOFT. Het lijkt er zelfs op dat CSCiSOFT de slag om de Nederlandse EPD/ZISmarkt definitief gaat verliezen. Ook de resterende elf ziekenhuizen die nu nog werken met CSC-iSOFT zijn op dit moment allemaal bezig met de selectie van of zich aan het oriënteren op een nieuw EPD/ZIS. CSCiSOFT is er met de ontwikkeling van hun Lorenzo ZIS/EPD onvoldoende in geslaagd aansluiting te vinden bij de gevraagde geïntegreerde functionaliteit van, in ieder geval, de Nederlandse ziekenhuizen. Die kunnen nu niet langer wachten en voelen zich genoodzaakt afscheid te nemen van hun leverancier na vaak zeer lange periode klant te zijn geweest.

Ook de ziekenhuizen die zelf een ZIS of EPD hebben ontwikkeld, zijn allemaal bezig met de selectie van of zich aan het oriënteren op een nieuw EPD/ZIS. Het bijbenen van de ontwikkeling van de gevraagde geïntegreerde functionaliteit die reeds op de markt beschikbaar is en het blijvend voldoen aan gewijzigde wet- en regelgeving, is niet te doen voor de ICT-afdeling van een ziekenhuis. Met de definitieve keuze voor SiemensSoarian door het Erasmus MC en UMC Groningen na het afronden van een proofof-concept-fase lijkt een nieuwe speler toegevoegd te kunnen worden aan de inmiddels zeer korte shortlist van EPD/ZIS-leveranciers.

Afgelopen jaar stonden hier eigenlijk alleen ChipSoft en Epic op en in de gevallen waarin het ziekenhuis al beschikte over producten van McKesson soms ook McKesson. Groei Epic De groei van Epic het afgelopen jaar is opmerkelijk. Na de vier ziekenhuizen die reeds werken met het EPD/ZIS van Epic, hebben alleen vorig jaar al vier andere ziekenhuizen Epic als nieuwe leverancier geselecteerd. Dit roept de vraag op waarom Epic vaker de voorkeur heeft gekregen dan marktleider ChipSoft. Deze vraag is echter niet zo één, twee, drie te beantwoorden. De groei komt in ieder geval voor een aanzienlijk deel voort uit fusies van ziekenhuizen. De complete, geïntegreerde functionaliteit van Epic en een bewezen track record op het gebied van softwareontwikkeling en voorspelbare implementaties zullen zeker van invloed zijn. Dit wordt bevestigd door Gartner’s Magic Quadrant for Global Enterprise EHR Systems waarin Epic als leader wordt gekwalificeerd (bron: Gartner, 9 september 2013). ChipSoft wordt (nog) niet vermeld in dit overzicht, maar biedt ook brede, geïntegreerde functionaliteit en heeft zeker op de Nederlandse markt een bewezen track record gezien hun dominante marktpositie.

Uitnutten

Aangezien het voor een ziekenhuis een zeer complexe, kapitaalintensieve en langdurige operatie is om over te stappen op een nieuw systeem, geven ziekenhuizen er in eerste instantie de voorkeur aan hun huidige systemen door te ontwikkelen en uit te nutten. Door onvrede over hun huidige systeem en/of leverancier gaan ziekenhuizen zich oriënteren op een nieuw EPD/ZIS.

Daarnaast speelt de trend van toenemende samenwerkingen en fusies een grote rol. Veelal is het gewenste eindplaatje voor de informatievoorziening één gezamenlijk EPD/ZIS ondanks dat er ook andere vormen van informatievoorziening zijn om de samenwerking te ondersteunen. Daarbij blijft de samenwerking natuurlijk niet beperkt tot de grenzen van de eigen ziekenhuisorganisatie, maar wordt er ook intensief samengewerkt met allerlei partijen in de verticale keten van eerste, tweede en derde lijn en horizontaal tussen vergelijkbare partijen. Daarbij vervagen de grenzen continu en worden steeds veranderende eisen gesteld aan een EPD/ZIS (lees EPD/ZIS en fusies; Variabelen en tussenoplossingen). Ook op de Nederlandse EPD/ZIS-markt schept elk aanbod zijn vraag.

De leveranciers ontwikkelen steeds meer geïntegreerde producten met functionaliteit waarin de dossiervoering, zorglogistiek, zorgadministratie, analyse en rapportage meer en meer verweven raken. Ook uitbreidingen richting andere domeinen zoals bijvoorbeeld laboratoria en huisartsenpraktijk worden inmiddels ontwikkeld. Een voordeel is natuurlijk dat de functionaliteit veelal goed op elkaar is afgestemd wat de patientveiligheid ten goede komt.

Een nadeel is de steeds groter wordende afhankelijkheid van één leverancier. Bijvoorbeeld met betrekking tot de snelheid waarmee een leverancier kan of wil anticiperen op toekomstige innovaties waarop een ziekenhuis zich wil onderscheiden van de markt.

Structureren

Om patiëntinformatie daadwerkelijk plaatsen tijdsonafhankelijk beschikbaar te hebben, ben je er niet door alleen te investeren in een EPD/ZIS-systeem. Om de gewenste baten daadwerkelijk te kunnen realiseren, worden hoge eisen gesteld aan de wijze waarop gegevens worden vastgelegd (gestructureerd!), de bekwaamheid van zorgverleners om te kunnen werken met het systeem en het inrichten van een adequate beheerorganisatie voor het continue verbeteren en aanpassen aan de gestelde eisen.

Het investeren in het EPD/ZIS vergt dus een grote inspanning van zowel zorgverleners als ziekenhuisorganisaties. Het is maar de vraag of alle ziekenhuisorganisaties alle beschikbare functionaliteit nodig hebben, laat staan ten volle kunnen benutten. Een gezonde dosis realiteitszin kan de Nederlandse EPD/ZIS-markt wellicht enigszins tot bedaren brengen.

Download hieronder het hele artikel voor een overzicht van EPD/ZIS-leveranciers per ziekenhuis. Stand van zaken 31 januari 2014:Terug naar het overzicht

Digitaal gedreven transformatie stelt het nieuwe eisen aan directie, bestuur en toezichthouders binnen de organisatie.

M&I/Partners adviseert en begeleidt bestuurders, toezichthouders, CIO’s, CxIO’s en managers met het ontwikkelen van digitaal leiderschap in uw organisatie.

Meer over digitaal leiderschap

Gerelateerde publicaties

Digitalisering in het ziekenhuis levert vaak nog te weinig op. De belangrijkste voorwaarde voor duurzame digitale transformatie en digitalisering in ziekenhuizen is toewijding. Duurzame digitale transformatie in de zorg komt het beste van de grond als alle betrokkenen die toewijding hebben. De bestuurders die de grote lijnen in de gaten houden. De programmamanager die regelt dat het proces goed loopt. De ICT’ers die de techniek verzorgen. De CIO en de CMIO die de linking pin zijn tussen techniek en werkvloer. 

Lees verder

Bij E-Health is het niet belangrijk dat we opleveren wat we vooraf met elkaar hebben afgesproken. Het is belangrijk dat we iets maken dat de doelgroep gaat gebruiken, iets dat hen toegevoegde waarde biedt. Een aanpak zoals scrum past hier perfect bij.

Lees verder