Voorbereid met ICT: duiden, inspireren en faciliteren

Voorbereid met ICT: duiden, inspireren en faciliteren


05 maart 2015 - Bron: ICT&Health

Hoe kunnen organisaties zicht met ICT voorbereiden op de toekomst? Mirjam Verheijen is als partner bij M&I/Partners sinds 2010 actief met het verder ontwikkelen van de Care-markt. De afgelopen jaren stond zij middenin de ontwikkeling van het EPD en het ECD. We vroegen Mirjam naar de ontwikkeling van haar werk in de afgelopen jaren en hoe zij en haar collega’s hun klanten met ICT voorbereiden op de toekomst.

Ruim tien jaar geleden zette M&I/Partners haar eerste schreden op de zorgmarkt. Bij het twintigjarig jubileum gaf het bedrijf een openbare opdracht weg. De eer viel te beurt aan het ziekenhuis Gelderse Vallei. M&I/ Partners mocht adviseren over het inrichten van een digitale zorgketen voor het zieken­huis. Dankzij onder andere deze opdracht volgden er velen in de zorg, waarbij M&I/ Partners onder andere adviseerde bij de se­lectie en implementatie van het EPD of ECD.

Mirjam, hoe heeft het EPD en het ECD zich de afgelopen jaren ontwikkeld?
“Tien jaar geleden ging het vooral om de selectie en implementatie van een nieuwe applicatie. Die naast het administratieve proces vooral gericht was op ondersteuning van de zorginhoudelijke en medische pro­cessen. Nu gaat het veel meer over zorgin­houdelijke vraagstukken die met het EPD/ECD samenhangen. Welke processen kun­nen we optimaliseren? Hoe geven we het realiseren van opbrengsten van het EPD of ECD vorm? We kennen de markt qua le­veranciers en oplossingen en kennen onze klanten goed. Daardoor kunnen we hen sneller en adequater helpen met het selec­teren van oplossingen. Ziekenhuizen en zor­ginstellingen zijn tegenwoordig steeds meer in staat zelf een deel van het selectie- en implementatietraject uit te voeren. Dankzij onze ervaring hebben wij vaker een coa­chende en begeleidende rol. En helpen we bij het beantwoorden van de meer strategi­sche vragen die met ICT samenhangen.”

Wat zijn anno 2015 de belangrijkste vragen van jullie klanten?
“Mijn collega’s en ik hebben elke dag te ma­ken met de actuele ontwikkelingen in de zorg. Zoals de decentralisaties, wijzigingen in de AWBZ en de introductie van de Wlz. In 2014 waren gemeenten vooral bezig met de basis-ICT-behoeften. Inkopen, factureren, indiceren, kortom, de administratieve en controll kant. In de tweede helft van 2015 verwachten we de vervolgvragen en de ech­te interessante, zorginhoudelijke vraagstuk­ken. Hoe kan ICT en technologie gemeenten en zorginstellingen helpen bij het oplossen van vragen van patiënten en burgers?”

"Het doel van ICT is het faciliteren van zorg"

“Het hele sociale domein verandert. De zorg wordt totaal anders vormgegeven. Met vrij­willigers, wijkteams, allerlei nieuwe samen­werkingsvormen. We zijn betrokken bij di­verse regionale samenwerkingsverbanden die hun krachten bundelen als het gaat om zorgautomatisering. Zorginstellingen wer­ken samen om zorg te verlenen aan dezelfde patiënten. Gemeentes werken samen bij het inkopen van zorg en bij het inrichten van hun informatievoorziening. Hoe kunnen al deze instellingen en organisaties met elkaar communiceren, informatie uitwisselen en elkaar verder brengen?”

Waar zie jij de meeste vooruitgang in de zorg op het moment
“Ik vind de wijkverpleging een mooi voor­beeld. Wijkverpleegkundigen indiceren zorg en verzekeraars kopen deze zorg in. Daarbij vormt de wijkverpleging meer en meer een verbinding tussen zorg en welzijn in een buurt, wijk of dorp. Een gezamenlijke taal is van belang, om eenduidig te kun­nen indiceren, registreren en afrekenen. Zo voorkom je diversiteit aan afspraken met verschillende verzekeraars in verschillende wijken, buurten en dorpen. Op dit moment is een grote groep zorginstellingen gestart met de implementatie van Omaha als geza­menlijk systeem voor terminologie en clas­sificatie. Daar zijn nieuwe systemen voor nodig met nieuwe software. Zo bevatten cliëntendossiers gestructureerde gegevens, in plaats van de traditionele ‘verhalende rapportage’. Om gegevens te kunnen ver­gelijken en best practices te delen is dit een enorme vooruitgang.”

Maar zorgt standaardisering niet voor ‘verkilling’ van de zorg?
“Standaardisatie kan een risico zijn. Past alle zorg wel in hokjes? Wanneer stan­daarden worden ingezet om zorgvragen en zorgtrajecten te classificeren en daar­mee vergelijkbaar te maken, kan het de professional ondersteunen. En kunnen we versneld leren en de zorgprocessen verbeteren. Dankzij standaardisatie, zo’n gemeenschappelijke taal, kun je het ten­minste echt over de patiënt hebben zonder misverstanden over definities.”

Dan naar de toekomst, wat komt er op zorginstellingen af en hoe kunnen zij zich hierop voorbereiden?
“Mobiel werken dringt steeds verder door. Maar ook cliëntportalen hebben bij onze klanten in de care sector een hoge prioriteit. In een cliëntportaal heeft de cliënt zelf toe­gang tot zijn of haar dossier. Belangrijkste voordeel is dat het de communicatie met de cliënt, zijn of haar familie, sociale netwerk en zorgverleners ondersteunt.”

“Dat is waar zorg om draait: echt contact”

“Een andere interessante ontwikkeling vind ik alle informatie die de patiënt of cliënt zelf verzamelt. Wat kunnen en willen zorginstel­lingen hiermee doen? Consumenten hebben steeds vaker zelf een bloeddrukmeter in huis of een eigen app om allerlei lichaamsfuncties te monitoren. Of neem de iPhone 6, die zit vol sensoren! Er komt een moment dat al die data beschikbaar komt en mogelijk gekoppeld kan worden aan het dossier van de zorgverlener. Hij of zij kan dit immers, naast zijn eigen meetwaarden, gebruiken bij de diagnose en de behandeling. Deze ontwikkeling hangt sa­men met de trend dat de patiënt steeds meer zelf de regie neemt. Zorginstellingen moeten zich daarop voorbereiden.”

En wat wordt jullie rol als adviseur hierin?
“Het ‘zorghuis van de toekomst’ zal met die eigen data van de patiënt aan de slag gaan, maar ook met alle domotica die tot onze beschikking komen, zoals beeldzorg en te­lemonitoring. Wij helpen onze klanten met het duiden van deze ontwikkelingen. Samen brengen we een toekomstvisie tot stand op het gebied van ICT. Hoe kunnen we actuele ontwikkelingen vertalen naar een meerja­renplan; welke langjarige investeringen in ICT moeten we incalculeren?”

“Ik zie een mooie parallel tussen de ontwik­keling van ons werk in de afgelopen jaren en dat van de Chief Information Officer in het ziekenhuis of zorginstelling. De CIO 1.0 zorgde voor de systemen, zodat de dienstver­lening op orde was. De CIO 2.0 zorgde voor een verbetering van de processen en aan­sluiting met de ambitie en de plannen van de organisatie, ‘business alignment’ zoals we dat noemen. En de CIO 3.0 faciliteert innovatie, is een inspirator en is de drijvende kracht.

 
Hoe bereikt u digitale transformatie in uw organisatie, van strategie tot en met executie?