ICT-kosten gemeenten dalen 6% na stijging van drie jaar

ICT-kosten gemeenten dalen 6% na stijging van drie jaar


06 september 2013

Na een stijging vanaf 2009 van de gemiddelde ICT-kosten per inwoner zijn de ICT-kosten per inwoner dit jaar met 6% gedaald. De ICT-kosten per inwoner zijn gedaald van circa € 78, - vorig jaar naar € 73, - dit jaar. Dit blijkt uit de ICT Benchmark Gemeenten 2013 (over boekjaar 2012) van M&I/Partners.

De ICT-kosten per inwoner schommelde jaren tussen de € 62, - en € 71, -. In 2012 was er sprake van een trendbreuk: de ICT kosten per inwoner bedroegen in dat jaar € 78, -. De ICT kosten dalen als gevolg van de gemeentelijke bezuinigingen. De daling van de totale ICT-kosten worden veroorzaakt door een daling van de werkplekkosten, telefonie en personeel. Jos Smits (Principal Adviseur M&I/Partners): “Het effect van bezuinigingen op het ambtelijk apparaat is duidelijke zichtbaar. De daling is immers het sterkst op personeel gerelateerde kosten zoals werkplek en telefonie”.

ICT-kosten per medewerker (in fte) gestegen met ruim 3%

De krimp van het ambtelijk apparaat leidt tot een stijging van de ICT-kosten per medewerker (in fte) van 3,2% tot € 9.324,-. De uitkomst van het kengetal ICT-kosten per medewerker is het gevolg van de verdere daling van het gemiddeld aantal medewerkers (in fte) per gemeente. Deze ontwikkeling is circa drie jaar geleden in gang gezet als gevolg van de bezuinigingen. De daling van het gemiddeld aantal medewerkers (in fte) per gemeente is sterker dan de daling van de gemiddelde ICT-kosten per gemeente. Het effect is een stijging van de ICT-kosten per medewerker (in fte). Toch zijn hier nog wel besparingsmogelijkheden. Jos Smits: “Gemeenten zijn lang niet altijd flexibel genoeg om direct te reageren op fluctuaties in het medewerkersbestand, vaak blijven ongebruikte werkplekken op voorraad of bieden contracten geen mogelijkheid tot aanpassing naar beneden”.

Personeel en Software gezamenlijk 74% van de totale ICT-kosten

Ook dit jaar geldt dat Software en Personeel (bestaande uit eigen ICT-formatie en inhuur) het grootste gedeelte van de totale ICT-kosten voor hun rekening nemen. Sinds de ICT Benchmark van 2009 ligt dit gezamenlijke percentage rond de 74%. Opvallend is de verdubbeling van het aandeel Server & storage van 5% in 2010 naar 10% in 2013. Jos Smits, professional partner bij M&I/Partners: “Naast het inlopen van uitgestelde investeringen verklaren wij dit ook door een verschuiving van kosten van de werkplek naar het rekencentrum als gevolg van virtualisatie. Daar zien we namelijk het omgekeerde: het aandeel werkplek daalt van 10% in 2008 naar 5% in 2013. Opvallend is ook dat de kosten voor telefonie afnemen. Ondanks een sterke toename in het (data) gebruik van smartphones. Dit komt door lagere tarieven van providers maar ook door minder medewerkers.”

Het sociale domein vraagt het meest van ICT

In de loop der jaren zijn de softwarekosten van de primair processen teruggelopen van 50% naar 39% van de totale softwarekosten. In toenemende mate maken gemeenten gebruik van generieke toepassingen zoals een zaaksystemen en kernregistraties. Binnen de softwarekosten van de primair processen brengt het primair proces ‘sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening’ de meeste ICT-kosten met zich mee (19%). De verwachting is dat deze kosten de komende jaren fors zullen toenemen als gevolg van de decentralisaties. Het is de uitdaging van de gemeenten om deze taakverbreding op een kosten effectieve manier te ondersteunen.
Ook weten hoeveel uw overheidsorganisatie uitgeeft aan ICT?Wilt u een onafhankelijk oordeel over uw ICT-organisatie of over de kosten, baten en kwaliteit?