Tips voor een digitale strategie bij sociaal werkbedrijven

Tips voor een digitale strategie bij sociaal werkbedrijven


17 januari 2018

De sector van sociaal werkbedrijven is vol in beweging. Directie, I&A- en ICT-managers zijn op zoek naar een digitale strategie die daarbij past. M&I/Partners ontwikkelt voor veel klanten I&A-strategieën in het fysieke, sociale en gemeentelijke domein. Enkele tips om de juiste I&A-strategie en -ondersteuning te organiseren voor sociaal werkbedrijven.

Het domein van werk en inkomen en specifiek de sector van sociaal werkbedrijven (SW) is de afgelopen tijd aan heel wat veranderingen onderhevig: 

  1. De dienstverlening van sociaal werkbedrijven richt zich al lange tijd minder op 'binnen' (fabriekshallen met productie- en assemblage werkzaamheden) en meer en meer op 'buiten' (detachering bij een werkgever). Het uitgangspunt in veel landelijk en gemeentelijk beleid is, dat de ontwikkeling van de werkzoekende vooral op de werkvloer bij de werkgever moet plaatsvinden. Initiatieven bij SW-bedrijven in de groenvoorziening, schoonmaakbranche, winkels zijn dan ook niet meer nieuw en dragen bij aan dit beleid.
  2. Gemeenten zijn sinds de decentralisaties ook verantwoordelijk voor de nieuwe doelgroep (oud Wajong): arbeidsmatige dagbesteding in het kader van de Wmo en de zorg voor jeugd. De bijbehorende problematiek – en oplossingen – hebben veel met elkaar te maken en gemeenten zoeken daarin naar een integrale aanpak. De expertise en infrastructuur van SW-bedrijven op het gebied van werk en inkomen zijn grotendeels al aanwezig. Veel gemeenten heroriënteren zich op de rol en positie van SW-bedrijven in de transformatie van het sociaal domein.
  3. De vergrijzing en de flexibilisering van de arbeidsmarkt zorgen voor andere verhoudingen. Daarnaast beïnvloeden technologische ontwikkelingen (zoals robotisering) voor een groot deel het soort werk dat werkgevers vragen.
  4. Met de uitbreiding van taken voor gemeenten in de Participatiewet (en Wmo en Jeugd) is tegelijkertijd een taakstelling in de budgetten meegegaan. Met minder middelen dient er meer gedaan te worden. Maar ook andere inkomensbronnen dienen aangeboord te worden, bijvoorbeeld bij de werkgever.
  5. Het nieuwe kabinet in 2017 en de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zorgen voor een onrustige politieke koers. Ervaring uit het verleden is dat de wettelijke kaders weer veranderen voordat ze goed en wel (en efficiënt) zijn ingevoerd. Zo pleitte Cedris onlangs nog voor behoud van de Loonkostensubsidie in plaats van de invoering van Loondispensatie.

 

Meebewegen met informatievoorziening en ICT

Al deze veranderingen hebben ook hun gevolgen voor oplossingen op het gebied van informatievoorzienig en ICT. Denk alleen maar aan de toenemende vastlegging en uitwisseling van informatie in de keten. Dat uiteraard dient te voldoen aan de nieuwe wetgeving van Informatiebeveiliging en privacy.

Deze technologische ontwikkelingen bieden ook mogelijkheden om slimmer, sneller en efficiënter te werken. Zowel in de eigen organisatie en in het groeiend netwerk van gemeenten, werkgevers en andere maatschappelijke instanties. Kortom, een omgeving in beweging vraagt ook meebewegen van de I&A-ondersteuning. Daar horen elke dag weer nieuwe keuzes en afwegingen bij. Om de juiste I&A-ondersteuning te organiseren, heb ik de volgende tips aan directies en I&A-management van SW-bedrijven.

  1. Ontwikkel in coproductie met de gemeenten een digitale business strategie voor de komende jaren. Betrek daarbij de bestaande expertise en infrastructuur en verken waar je elkaar in kunt versterken in de realisatie van een integrale aanpak in het sociaal domein. 
  2. Bepaal samen met de business de bijbehorende I&A-strategie. Vertaal deze naar concrete acties voor de komende 2-3 jaar.
  3. Organiseer op alle niveaus (strategisch, tactisch en operationeel) de aansluiting tussen de business (vraag) en de I&A-ondersteuning (aanbod).
  4. Zorg voor de noodzakelijke maatregelen in het kader van Informatiebeveiliging en Privacy.

Neem voor meer informatie over de ontwikkeling van een I&A-strategie bij sociaal werkbedrijven contact op met Simon Does.