De ICT van de overheid: Rijksbegroting 2019

De ICT van de overheid: Rijksbegroting 2019


27 september 2018

Een eerste blik op de Rijksoverheid Miljoenennota 2019 levert vijftien vermeldingen op voor de zoekterm ‘ICT’. Van die vijftien ‘hits’ betreft het tien vermeldingen van ‘ICT’ als onderdeel van het woord (handels)conflict.

Wat zegt ons dat? Zijn de doelstellingen van de overheid op het terrein van ICT te weinig ambitieus? Of speelt hier iets anders? Is ICT al zo nauw verbonden aan overheidsdienstverlening en uitvoering van beleid dat een specifieke vermelding niet meer nodig is? Of is het antwoord op deze vragen te vinden in de departementale begrotingen waarin aan een aantal ICT-gerelateerde onderwerpen toch ook aandacht wordt besteed?

Informatiesamenleving

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zet sterk in op de versterking van de informatiesamenleving. Vanuit de de recent gepresenteerde digitale agenda voor de overheid, DIGIbeter, wil zij kansen beter benutten voor de vernieuwing van het openbaar bestuur en voor de aanpak van belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Voor mensen die moeite hebben met de digitalisering komt er zelfs een ondersteuningsaanbod.

Nederlandse Digitaliseringstrategie

In de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)  wordt veel aandacht besteed aan de digitale transformatie van onze maatschappij en economie. Ook verwijzen zij naar de Nederlandse Digitaliseringsstrategie, waarbij Nederland de ambitie heeft digitale koploper van Europa te worden. EZK wil de basisvoorwaarden hiervoor verder vormgeven, namelijk privacybescherming, cybersecurity, digitale infrastructuur, digitale vaardigheden en eerlijke concurrentie. In het verlengde hiervan liggen de Smart Industry Implementatieagenda en het programma Versnelling Digitalisering MKB. Ook het Actieplan Digitale Connectiviteit moet eraan bijdragen dat burgers en bedrijven de voordelen kunnen benutten van de informatiesamenleving.

Digitale dienstverlening verbeteren

De overheid wil de informatiepositie van burgers en bedrijven verbeteren. Dit komt onder meer naar voren door het programma ‘Regie op gegevens’ uit te breiden. In dit kader werkt BZK onder meer aan open databeleid en (her)gebruik van overheidsdata. Ook wil de overheid beter aansluiten bij de behoeften van burgers en bedrijven in de informatiesamenleving door onder meer de digitale dienstverlening verder te verbeteren. In deze digitale dienstverlening staat de burger centraal en worden systemen ontwikkeld vanuit het gebruikersperspectief. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (VWS) zet verder in op persoonlijke dienstverlening aan werkzoekenden. Zij wil de effectiviteit van handhaving verder verhogen, onder meer door het delen, koppelen en analyseren van data met het UWV. VWS wil met minder administratieve lasten en betere ICT de medische specialist meer tijd en ruimte geven voor de patiënt. Andere belangrijke speerpunten voor VWS zijn:

  • de doorontwikkeling van E-health: slimmere technologische toepassingen en betere toegang tot de eigen data en gegevens;
  • het VIPP-programma in de Cure (Versnellingsprogramma Informatieuitwisseling Patient en Professional;
  • in de Care is het doel informatieuitwisseling te stimuleren met een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). 

Privacy en beveiliging, cybersecurity

In de Rijksbegroting is veel aandacht voor privacy, beveiliging en cybersecurity.

  • BZK gaat het debat voeren over rechten in de informatiesamenleving, privacybescherming, de gevolgen van artificial intelligence, het gebruik van algoritmen, open data en big data. Voortbordurend op een onderzoek van de Algemene Rekenkamer, werkt BZK in het najaar een rijksbrede aanpak voor de verbetering van informatiebeveiliging uit. BZK gaat ook nadrukkelijk in op cyberdreiging.
  • SZW stuurt in de begroting erop aan dat UWV en SVB verder inzetten op maatregelen voor privacybescherming, de implementatie van de AVG, privacy by design, informatiebeveiliging en cybersecurity.
  • VWS wil verder investeren in privacybescherming, informatiebeveiliging en cybersecurity (veilige gegevensuitwisseling en authenticatie in de zorg). VWS kondigt een visie op big data aan, waarin privacy een belangrijk onderdeel wordt.
  • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft ook voor DUO aan dat privacy en security aanleiding vormen voor aanpassing in het ICT-landschap.
  • Het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) zet zwaar in op cybersecurity en investeert in de Nederlandse Cyber Security Agenda. 
  • EZK benadrukt het belang van cybersecurity met het oog op het veilig kunnen bewegen van burgers in het digitale domein. EZK zet in op voorlichtingscampagnes, bevordering van de ontwikkeling van beveiligde hard- en softwareproducten voor onder meer het Internet of Things en cybersecurityonderzoek. 

Verbetering generieke ICT-voorzieningen

BZK kondigt het verbeteren van MijnOverheid, de doorontwikkeling van MijnOverheid voor ondernemers en digitaal machtigen aan en de doorontwikkeling van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Denk hierbij verder aan het eID stelsel, Standard Business Reporting, de beheervoorziening Burgerservicenummer, Antwoord voor Bedrijven en de Berichtenbox voor Bedrijven en PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden. Ook de NORA wordt doorontwikkeld.

Bedrijfsvoering

Op het punt van bedrijfsvoering wil BZK onder andere voor de shared service organisaties van het Rijk de basis op orde brengen en deze dienstverlening beter verbinden aan de primaire processen. SZW geeft bij bedrijfsvoering aan dat het belangrijk is voor SVB en UWV te blijven investeren in ICT. Met specifieke aandachtspunten voor continuïteit en stabiliteit van ICT-systemen. VWS geeft aan ten behoeve van het actieprogramma persoonsgebonden budget (PGB) te werken aan een nieuw PGB2.0-systeem dat in 2019 operationeel moet worden. Ook OCW meldt dat de digitale infrastructuur bij DUO up-to-date moet worden gebracht, mede ten behoeve van de verbetering van dienstverlening en communicatie aan studenten, instellingen en ouders/burgers. J&V benadrukt het belang van doorontwikkeling van multisytemen, zoals C2000 en investeert verder in de digitalisering van de strafrechtketen en het vergroten van de digitale toegankelijkheid van de rechtspraak. Zowel EZK als Financiën zetten in op een verbetering van de bedrijfsvoering en verbetering van ICT bij onder meer DICTU en de Belastingdienst.

Afsluitend

De Rijksbegroting is in eerste instantie natuurlijk een financieel document, waarin ministeries hun beleidsdoelstellingen formuleren en daaraan middelen toekennen. Dat verklaart waarom de ICT-component beperkt blijft. ICT wordt weliswaar niet heel veelvuldig expliciet benoemd, maar dat komt ook omdat ICT wordt gezien als middel om een (beleids)doel te bereiken. Voor BZK vormt zelfs de informatiesamenleving op zichzelf een beleidsdomein waarmee dat in die departementale begroting veel nadrukkelijker naar voren komt. Vrijwel alle ministeries noemen initiatieven waarbij ICT de dienstverlening aan burgers en bedrijven verbetert en waarbij regie op eigen gegevens mogelijk wordt. Of het nu om patiënten in de zorgsector gaat, werkzoekenden in het domein Werk & Inkomen of burgers én ondernemers in MijnOverheid. Veel aandacht gaat verder uit naar privacybescherming, informatiebeveiliging en cyberscurity. De ministeries die grote uitvoeringsorganisaties aansturen (UWV, SVB, DUO en de Belastingdienst) gaan allemaal in op het verder verbeteren van de ICT binnen die organisaties. Meer aandacht zou men verwachten op het gebied van onderwijs en ICT en de arbeidsmarkt voor ICT-ers. 

ICT in brede zin

Gelet op het belang van ICT voor de informatiesamenleving, voor het waarborgen van basisvoorwaarden (o.a. privacy, regie op eigen gegevens, inclusie) voor overheidsdienstverlening en voor effectiviteit en efficiency van de uitvoering van beleid verdient het nog meer aanbeveling in de Rijksbegroting 2020 om nog meer eenduidige aandacht te vragen voor ICT in brede zin.