Dashboards in het sociaal domein

Dashboards in het sociaal domein


25 april 2017

Gemeenten hebben in het sociaal domein een flink extra takenpakket en daarmee een extra verantwoordelijkheid. De roep om dashboards in het sociaal domein is dan ook groot. Allerlei partijen willen weten hoe het gaat in het sociaal domein. Enkele do’s, don’ts en tips op dashboardgebied.

Aansluiting

Een eerste tip in dit kader is vooral aansluiting te blijven zoeken bij de doelstellingen van de decentralisaties in het sociaal domein. Die worden vaak uit het oog verloren, waardoor ongeleid allerlei informatiebehoeften worden geformuleerd waar dashboard-bouwers nog jaren werk aan hebben.

Waar ging het ook al weer om in het sociaal domein? We willen dat mensen zoveel mogelijk zichzelf redden en dus zo weinig mogelijk beroep doen op ondersteuning door de overheid. En als er dan toch hulpverlening van overheidswege noodzakelijk is, dan graag integraal, op maat en binnen de financiële kaders. Ziedaar dus de dingen die je over het sociaal domein zou moeten willen weten.

Hoe kan het dan dat haast elke gemeente weer een ander lijstje van informatiebehoeften heeft in het sociaal domein? Dat komt omdat elke gemeente een eigen beleid voert in het sociaal domein, waardoor elke gemeente eerst en vooral een eigen dashboard wil hebben. “Couleur locale” noemen we dat. Op microniveau wellicht nog te begrijpen, maar op macroniveau volstrekt onzinnig.

Wat is er al?

Een tweede tip in dit kader is om eerst en vooral gebruik te maken van wat er al is. Zo zijn er al heel wat dashboards die nuttige informatie geven, maar nog nauwelijks worden gebruikt. Soms is dat een kwestie van niet op de hoogte zijn van wat er al is, maar vaak is ook de neiging om zelf het wiel te willen uitvinden, hardnekkig groot. Met als gevolg dat uitstekende initiatieven zoals de "gemeentelijke monitor sociaal domein" (GMSD) waarvan de resultaten openbaar worden gepresenteerd op www.waarstaatjegemeente.nl, het onderspit delven door de gretigheid van de markt om telkens weer nieuwe dashboards te (willen) ontwikkelen. Des te meer zonde omdat al die dashboards in feite dezelfde data nodig hebben om antwoord te (kunnen) geven op gestelde vragen. Zoals horloges dezelfde input nodig hebben om te kunnen vertellen hoe laat het is. En dat overigens niet altijd even goed doen. Dat kan aan het horloge liggen, maar ook aan de data waar ze gebruik van maken.

Werkelijkheid

Ook voor dashboards geldt dat ze informatie kunnen verstrekken die niet klopt met de werkelijkheid. Sterker nog, uit divers onderzoek blijkt dat onze administratieve werkelijkheid met regelmaat ver af staat van de echte werkelijkheid. Zelfs het meest geavanceerde dashboard verandert daar niets aan.

Juist voor het sociaal domein, met zijn kwetsbare doelgroepen en grote maatschappelijke belang, is dit een risico om goede nota van te nemen. Zo bleek uit Engels onderzoek dat de overheid haar jeugdzorg grotendeels op de verkeerde deelpopulatie had gericht en dat dat was veroorzaakt door administraties en data die niet bleken te kloppen. Logisch dat alle partijen die naar dashboards hadden zitten kijken, verschrikt opkeken van de uitkomsten van dit onderzoek.

Lessen

  • Eén van de lessen die we hieruit kunnen trekken, is dat investeren in dashboards op z’n minst riskant is als niet tevens en navenant wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van administraties en data.
  • Een andere les uit dit voorbeeld is dat systeemwerelden en echte werelden ver uit elkaar kunnen lopen en dan is er maar één manier om de vinger aan de pols te houden, namelijk: eigen waarneming. Zelf polshoogte nemen, zelf het sociaal domein in stappen, praten met mensen, zien, horen, voelen en ruiken hoe het gaat. Natuurlijk zijn aanvullende inzichten en dus ook dashboards daarbij soms onontbeerlijk, maar investeer dan met beleid.

Meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen om uw informatievoorziening en ICT in het sociaal domein te optimaliseren? Neem direct contact op met André!

Meer kennis opdoen over het sociaal domein
Meer weten over welke vraagstukken wij in het sociaal domein kunnen oplossen?