Ga in gesprek met je data!

Ga in gesprek met je data!


31 oktober 2017

Nu het nieuwe gemeentelijke sociaal domein bijna drie jaar op weg is, is het tijd voor evaluatie en optimalisatie. Process-Mining is een zeer geschikte methode om die optimalisatie vorm te geven. Data-specialisten van M&I/Partners onderzoeken de beschikbare data afkomstig van een proces op zoek naar verbetering.

Procesontwerp is een centraal onderdeel van de vertaling van beleid naar praktijk. Elke gemeente heeft processen voor de intake van burgers met een zorgvraag, opstarten van zorg bij een zorgverlener en de cyclus van zorglevering naar factuur en betaling. In het ontwerp van deze processen wordt steeds de balans gezocht tussen ‘snel en klantvriendelijk’ voor burgers, en ‘beheerst en risicobewust’ richting bestuur en raad.

Verbetertrajecten in het sociaal domein concentreren zich daarom vaak op procesverbetering. M&I/Partners heeft met succes de Process Mining-aanpak uit de Big Data gereedschapskist ingezet, om daarmee sneller en scherper zicht te krijgen op verbeterpotentieel.

Een interview met de data

Vorig jaar zijn wij gestart met een Datateam van M&I/Partners; een team van data-specialisten gericht op het ontsluiten en analyseren van alle soorten data.

Het verbetertraject startte met een ‘goed gesprek’ met de gegevensstroom vanuit dat werkproces door de beschikbare data te bekijken. Parallel daaraan startten ook de interviews met de medewerkers van het betreffende proces. Door data te én medewerkers te interviewen, ontstaat een compleet en soms verfrissend beeld op knelpunten in de uitvoering van dat proces.

De toevoeging van ‘het interview met de data’ zorgt vaak voor geheel nieuwe inzichten. Een ieder kijkt via eigen perceptie naar de werkelijkheid. Data geeft een harde confrontatie met de werkelijke uitvoering. Andersom is menselijke context essentieel om de data te kunnen begrijpen. Een succesvolle combinatie dus met waardevolle inzichten.

Proces Mining in de praktijk

M&I/Partners heeft met een grote gemeente een Process Mining pilot uitgevoerd op haar interne werkprocessen. Een onverwachte conclusie was dat maar 20% van de aanvragen in het procesontwerp ‘standaard verzoek’ paste. De bulk van de aanvragen werd afgehandeld als bijzonder verzoek, met een langere doorlooptijd als gevolg. Het ‘standaard verzoek’ proces wordt nu aangepast zodat het beter past op de bulk van de aanvragen. Ook bleek dat de laatste stap ‘afsluiting’ opgespaard werd tot het einde van het kwartaal en in bulk afgesloten werd. Daardoor leek de gemiddelde doorlooptijd op papier veel langer dan wat in de praktijk ervaren werd.


Wilt u ook aan de slag met Data en Process Mining binnen uw gemeente, of bespreken of dit bij uw organisatie past? Neem dan contact op met Robert!De mogelijkheden van Business Intelligence en data zijn immens.Wat betekent dat nu concreet voor u op dit moment?

M&I/Partners helpt u deze koers uit te zetten!ofMeer kennis opdoen