De ontwikkelingen in de informatiesamenleving gaan gepaard met toenemende risico’s en onderlinge afhankelijkheden die niet meer beperkt zijn tot de grenzen van de gemeentelijke organisatie, maar doen zich des te meer voor in lokale ketens en netwerken. Dat is risicovol omdat bij een digitale ontwrichting de maatschappelijke effecten groot kunnen zijn.

De Modelgemeente werkt aan de informatieveiligheid op drie gebieden.

  1. De continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering (informatiebeveiliging) is ‘in control’ waarbij de ENSIA en de collegeverklaring het instrument zijn om hier verantwoording over af te leggen. De Modelgemeente oefent regelmatig met de bestrijding van digitale incidenten.
  2. De Modelgemeente heeft een coördinerende rol om de continuiteit van lokaal belangrijke ketens (zoals sociaal domein) te waarborgen.
  3. Tenslotte werkt de Modelgemeente actief aan de bestrijding van digitale criminaliteit vanuit de verantwoordelijkheid voor openbare orde en veiligheid.

digitale-veiligheid-modelgemeente.png