De gemeentebegroting kent altijd een vertraging van minimaal een jaar tussen het aanvragen van middelen en het daadwerkelijk beschikbaar hebben er van en zijn resultaten en het toekennen van middelen altijd sterk aan elkaar verbonden. Dit veronderstelt een groot voorspellend vermogen van budget-verantwoordelijken terwijl de dynamiek van de praktijk anders is. In de Modelgemeente wordt zoveel mogelijk conform de P&C-cyclus gebudgetteerd, echter is structureel een apart budget beschikbaar voor verandering waar nog geen concrete resultaten aan verbonden zijn. Via het portfoliomanagement wordt de besteding van dit budget bewaakt en hierover verantwoording afgelegd.

De begroting voor “In stand houden” wordt jaarlijks geïndexeerd om de begroting in lijn te houden met de daadwerkelijke financiële middelen in plaats van in het verleden gedane uitgaven.