Wet open overheid

M&I/Partners ondersteunt u om alle onderdelen van de Wet open overheid te realiseren en uw informatiehuishouding op orde te brengen.


De Wet open overheid is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. De Woo verplicht overheden, onder andere, om zo veel mogelijk relevante informatie in een vroegtijdig stadium actief openbaar te maken en te publiceren. M&I/Partners ondersteunt u om alle onderdelen van de Wet open overheid te realiseren en uw informatiehuishouding op orde te brengen.

De Wet open overheid (Woo) vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en geeft iedereen het wettelijk recht op toegang tot informatie van de overheid. De Woo vraagt veel van gemeenten op organisatieniveau, van personeel en op technisch gebied. Zo moeten processen worden aangepast, medewerkers worden opgeleid en de informatiehuishouding moet op orde zijn.

Hoe kunnen wij u helpen?

De Woo heeft impact op alle medewerkers in de gemeente en op de informatiehuishouding. M&I/Partners helpt uw informatiehuishouding conform de Woo en andere regelgeving op orde te brengen. M&I/Partners adviseert, begeleidt en ondersteunt overheden en andere organisaties bij:

 • strategie en visievorming;
 • project- en programmaondersteuning;
 • succesvolle implementatie van de Woo;
 • bewustwordingsworkshops en het creëren van draagvlak;
 • het technisch ontwerp/architectuur;
 • privacybescherming (advisering, begeleiding, inrichting);
 • bepaling van de te gebruiken zaaksystemen (inclusief anonimiseringssoftware).
 • begeleiden van workshop en (of opstellen) implementatieplan (inhoudelijk en veranderkundig).

Succesvolle implementatie van de Woo

M&I/Partners heeft een praktische reisgids ontwikkeld om te komen tot een succesvolle implementatie van de Woo in vier fasen. 

Fase 1 - Startpunt wet open overheid

 • Duiding
  Afbakening van de wettelijke opgave: actieve openbaarmaking, informatiehuishouding op orde, duurzame toegankelijkheid.
  Bewustwordingsworkshops om de impact, uitdagingen en kansen voor gemeenten te formuleren.
  Inventarisatie om de IST en de SOLL in kaart te brengen.
 • Visievorming
  Na onderzoek en inspiratie volgt visievorming. De opgehaalde inspiratie wordt vertaald naar een bepaling van de ambities van het college passend bij de missie en visie van de organisatie.

Fase 2 – Bepaal de kaders

 • Kaderworkshop 
  Kaderworkshop om de leidende kaders, uitgangspunten en stappen die van invloed en van belang zijn bij de implementatie van de Wet open overheid vast te stellen. Aan het einde van deze bijeenkomst is er een gezamenlijk en gedragen beeld welke kaders voor de gemeente leidend zijn en waar prioriteiten liggen. 
 • Uitwerken roadmap
  Met de uitkomsten van de kaderworkshop stellen we een roadmap met prioriteitsstelling voor.

Fase 3 – Implementatieplan wet open overheid
In deze fase wordt een inhoudelijk en veranderkundig implementatieplan opgesteld. Voor de implementatie van de Wet open overheid is het van belang om de juiste processen en systemen aan te passen. Bestuurlijke dekking is hierbij van cruciaal belang. Daarnaast zijn vooral medewerkers aan zet, zij moeten goed voorbereid worden en er moet helder gecommuniceerd worden. 

Fase 4 – Aan de slag

Woo-radar: is uw organisatie klaar voor de Wet open overheid?

Het implementeren van de Wet open overheid is een complex proces. Bij bestuurders is er steeds meer aandacht voor openheid en transparantie als middel om het vertrouwen in de overheid te vergroten. Toch wordt de informatiehuishouding vaak over het hoofd gezien. De Wet open overheid geeft niet voor niets acht jaar de tijd om deze op orde te brengen. Dit vereist zowel een cultuurverandering onder medewerkers als goed functionerende systemen om informatie correct op te slaan, te ordenen en te publiceren. Het is van essentieel belang dat bestuurders voortdurend streven naar verbetering van de informatiehuishouding.

Met onze Woo-radar bieden we u de mogelijkheid om de gereedheid van uw organisatie voor naleving van de Wet open overheid te meten. Het is een instrument dat u bewust maakt van zowel sterke als zwakke punten in uw project of programma, ongeacht of u zich nog in de verkenningsfase bevindt, al een project- of programmaplan heeft, of al gestart bent. Via 34 vragen verdeeld in 6 categorieën krijgt u inzicht in de stand van zaken. Deze vragen zijn gebaseerd op zowel bestaande literatuur over succes- en faalfactoren als op onze eigen ervaring met het implementeren van de Wet open overheid.

Wilt u een self assessment uitvoeren? Ga dan naar de Woo-radar. Dit instrument kan u helpen om mogelijke knelpunten te identificeren en tijdig bij te sturen, wat uw vertrouwen in een succesvolle start van uw project of programma om de Wet open overheid te implementeren zal vergroten.

Meer weten?

Wilt u sparren over deze aanpak voor uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.Wil jij bijdragen aan een betere zorg en overheid?

 

Ontdek jouw mogelijkheden bij M&I/Partners. Samen maken we het verschil en bouwen we aan maatschappelijke oplossingen die mensen écht vooruithelpen.

Ontdek jouw carrièremogelijkheden