Lokale overheid

Met behulp van ICT en technologie kunnen overheden beter inspelen op de toenemende regelgeving en de wendbaarheid van uw overheid vergroten.


De wereld van de lokale overheid verandert. Ook binnen gemeenten is ICT doorgedrongen tot het primaire proces. Veel betrokkenen zijn (mobiel) online en er komen aanzienlijke hoeveelheden data beschikbaar. De centrale overheid legt meer taken neer bij het lokaal bestuur en tegelijkertijd wordt van burgers en bedrijven meer zelfredzaamheid verwacht. Dit biedt kansen voor lokale overheden maar vraagt ook om nieuwe kaders, bijvoorbeeld op het terrein van de privacy. Daarom is een andere aanpak nodig. De publieke sector onderkent dit in initiatieven als Maak Waar!, Agenda2020 en Common Ground.

Wendbare overheid met ICT en technologie

Met behulp van ICT en technologie kunnen overheden beter inspelen op de toenemende regelgeving en de wendbaarheid van uw overheid vergroten. M&I/Partners adviseert en ondersteunt gemeenten, provincies en verlengd lokaal bestuur, zoals RUD’s, om de noodzakelijke vernieuwingen tot stand te brengen. Bestuurlijke vragen zoals de Omgevingswet en de transformatie van het sociaal domein verbinden we aan concrete oplossingen voor informatievoorziening en het organiseren daarvan. Daarbij maken we gebruik van onze jarenlange kennis en ervaring op de terreinen ICT-architectuur, kosten en baten van ICT, informatieveiligheid, sourcing, intergemeentelijke samenwerking en informatiemanagement.

Meer weten?

Weten hoe u de noodzakelijke transformaties moet organiseren? Neem contact met ons op of ontdek onze succesverhalen bij klantenOnze thema's en vraagstukken voor de lokale overheid

Om beleids- en uitvoeringsdoelen te realiseren binnen het sociaal domein hebben gemeenten behoefte aan passende informatievoorziening. M&I/Partners is uw betrouwbare en strategische adviseur op het gebied van informatievoorziening in he…

Lees verder

De Omgevingswet treedt in werking op 1 juli 2024. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De wet heeft een enorme impact op de bedrijfsvoering, dienstverlening en informatie…

Lees verder

De Wet open overheid is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. De Woo verplicht overheden zo veel mogelijk i…

Lees verder

Ook weten hoeveel uw overheidsorganisatie uitgeeft aan ICT?

Wilt u een onafhankelijk oordeel over uw ICT-organisatie of over de kosten, baten en kwaliteit?

Doe mee met de ICT Benchmark Gemeenten

Relevante cases

Kennis is er om te delen!

Elk jaar voert M&I/Partners de ICT Benchmark Gemeenten uit. En elk jaar vallen er ICT-trends op. Wij hebben vijf ICT-trends uit de ICT Benchmark Gemeenten 2021 genoteerd en aangegeven welke impact deze trends hebben op gemeenten.

Lees verder

De afgelopen jaren hebben we kunnen zien hoeveel moeite gemeenten hebben het tempo bij te houden van de ontwikkeling van de informatiesamenleving. En die achterstand lijkt steeds groter te worden. Kunnen gemeenten dit überhaupt wel bijhouden of moeten we het vooral slimmer organiseren?

Lees verder