M&I/Partners begeleidt organisaties om nieuwe technologieën op een ethisch verantwoorde manier toe te passen op basis van de “Aanpak Begeleidingsethiek” van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving. De aanpak Begeleidingsethiek is een concrete aanpak om met betrokkenen de dialoog aan te gaan over de effecten van nieuwe technologieën én de waarden die daarbij in het geding komen. 

Aanpak begeleidingsethiek

Digitalisering en nieuwe technologieën, zoals Artificial Intelligence (AI), big data en robotica roepen ethische vragen op. Kunnen we op algoritmes vertrouwen? Waarvoor mag je data wel en niet gebruiken? Wat betekent het werken met een robot voor mensen? De aanpak Begeleidingsethiek ziet ethiek niet als beoordelaar, maar als ethische begeleider van de introductie van technologie binnen organisaties en de samenleving. Adviseurs van M&I/Partners zijn opgeleid om organisaties met deze aanpak te begeleiden. 

De aanpak bestaat uit een workshop waarin verschillende betrokkenen de dialoog met elkaar voeren over de toepassing van een concrete technologie in een specifieke context. Gezamenlijk komen ze tot concrete handelingsopties. Die handelingsopties zorgen ervoor dat het niet alleen bij praten blijft, maar dat de betreffende technologie op een letterlijk waardevolle manier wordt ingebed in de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie of binnen een netwerk.Wilt u aan de slag met succesvolle AI-implementatie binnen uw organisatie?

Ga naar de AI-Routekaart

Onze kennis en inzichten

Zorgorganisaties stellen zich geregeld de vraag of de organisatie van de informatievoorziening nog passend is bij de behoeften vanuit de organisatie. Vanuit onze adviespraktijk zien we dat veel discussies hierover zich binnen organisaties herhalen én over organisaties heen vergelijkbaar zijn. Jeroen van Oostrum en Pien Nijpjes hebben hun kennis gebundeld in een whitepaper en beschrijven deze algemeen geldende principes en trends.

Lees verder

De toepassingen van Artificiële Intelligentie variëren van laag risico tot hoog risico. Eind april publiceerde de Europese commissie een voorstel voor een verordening voor risicovolle Artificiële Intelligentie. Wat houdt dit in en wat betekent dit in de praktijk?

Lees verder