EPD-inventarisatie in de GGZ-markt


De EPD-markt in de GGZ blijft volop in beweging. Nedap is met 14 klanten marktleider in de EPD-markt in de GGZ. Nedap en Avinty zijn samen goed voor 54% van het marktaandeel in de top-50 grootste GGZ-organisaties. Binnen deze top-50 is gekozen voor een all-in-one oplossing. Dit blijkt uit het onderzoek van M&I/Partners naar het ZIS/EPD-landschap onder de 50 grootste GGZ-organisaties.

Nieuwe marktleider

Vorig jaar was Nedap de grootste stijger en nieuwkomer in de GGZ. Dit jaar is Nedap marktleider geworden. Nedap heeft 14 klanten in de ‘top 50’ van GGZ-organisaties. Daarna volgt Avinty met 13 klanten. Nedap en Avinty hebben samen 54% van het marktaandeel in de top 50 grootste GGZ-organisaties. Op de derde plaats staat PinkRoccade met 7 klanten.

EPD-marktverdeling GGZ in 2022

De marktverdeling van de 50 grootste GGZ-organisaties is weergegeven in figuur 1. Als we deze grafiek vergelijken de EPD-inventarisatie in de GGZ-markt in 2021, kunnen we het volgende concluderen.

  • Nedap is de nieuwe marktleider met 14 klanten in de top 50.
  • Nedap en Avinty hebben samen 54% van het marktaandeel in de top 50.
  • De overige leveranciers hebben samen 46% van het marktaandeel in de top 50.
  • Adapcare heeft een stijging van 6% in hun marktaandeel, met het product Pluriform.
  • Nexus verliest 6% marktaandeel.
  • PinkRoccade verliest 14% marktaandeel. 

 EPD-leveranciers GGZ 2022

Figuur 1 Marktverdeling EPD-leveranciers van de 50 grootste GGZ-organisaties 

Administratieve module

Dit jaar is het EPD-marktonderzoek in de GGZ uitgebreid met de vraag welke leverancier de administratieve module ondersteunt. Veelal is dit dezelfde leverancier als het EPD, maar er zijn ook GGZ-organisaties die kiezen voor verschillende leveranciers (zoals GGZ Friesland en GGZ Noord Holland Noord). Redenen hiervoor kunnen zijn dat er geen mogelijkheid is voor een vendor lock-in of dat er meer ruimte is voor flexibiliteit. In figuur 2 is de marktverdeling van de module administratie weergegeven.

  • De meeste organisaties kiezen voor een alles-in-één-oplossing. Dat betekent dat de zorginhoud en de administratie in hetzelfde systeem zitten.
  • Er wordt nog relatief weinig gekozen voor een administratieve modulaire oplossing, dit komt drie keer voor in het huidige overzicht.
  • Er zijn nieuwe leveranciers zichtbaar zoals Care expert, Topicus en TrompBX. 

EPD-leverancier module administratie GGZ

Figuur 2* Marktverdeling module administratie van de 50 grootste GGZ-organisaties

*Het totale aantal is 52 leveranciers omdat de Mutsaersstichting en GGZ Noord-Holland-Noord gebruik maken van meerdere leveranciers voor de financiële verantwoording.

2 fte benodigd functioneel beheer

Er is gemiddeld 2 fte aan functioneel beheer nodig is bij een GGZ-organisatie. Dit blijkt uit onze uitvraag richting de EPD-leveranciers. Voor de kleinere GGZ-organisaties hebben bij een aantal leveranciers de mogelijkheid het functioneel beheer uit te besteden aan de service-afdeling van de leverancier. Voor de top-50 grootste GGZ-organisaties is dit niet van toepassing. De grootte van de GGZ-organisatie speelt namelijk een rol in het benodigd aantal fte op beheer en ook de inrichtingsmogelijkheden binnen het ZIS/EPD. Als er veel ruimte en vrijheid is voor eigen inrichting, dan vraagt dit natuurlijk ook meer capaciteit van de beheerafdeling. 

Wat is dan het "beste" EPD?

Met enige regelmaat krijgen wij de vraag: ‘Wat is op dit moment het beste ZIS/EPD?’ Hoe eenvoudig die vraag ook lijkt, wij kunnen deze vraag niet zomaar beantwoorden. We vergelijken deze vraag wel eens met de vraag: ‘Wat is de beste gezinsauto?’ Om die vraag te kunnen beantwoorden moet je eerst weten wat de vraagsteller belangrijk vindt bij een auto, want dit is voor iedereen anders. Dit geldt ook voor het kiezen van een ZIS/EPD. 

Bij de keuze van een ZIS/EPD is het primair van belang dat de leverancier past bij de eigen organisatie (het DNA van beide organisatie moet bij elkaar moet passen) en dat het ZIS/EPD voldoet aan de strategische kaders die de organisatie vooraf heeft gesteld. Denk bij strategische kaders aan: hoe het EPD wordt ingezet en welke scope of kaders worden gehanteerd. EPD-leveranciers worden steeds vaker een partner waarmee je verder gaat ontwikkelen. Het is goed om deze samenwerkingsvorm te toetsen van tevoren. 

Ecare, Adapcare en Topicus betreden sinds kort de markt en zijn nog volop in ontwikkeling. Als GGZ-organisatie moet het dus in je DNA zitten om als early adaptor mee te gaan in deze ontwikkeling. Bij sommige GGZ-organisatie past standaardisatie beter, dan kom je weer bij een andere groep EPD-leveranciers uit.

De EPD-Markt in de GGZ blijft dus volop in beweging

Ook dit jaar zitten meerdere top-50 GGZ-organisaties in een fase van ‘heroriëntatie’ waarbij ze overwegen of ze bij hun huidige leverancier blijven of over gaan stappen. De GGZ-markt is nog steeds volop in beweging is. En wij blijven dat ook volgend jaar weer nauwgezet volgen. 

Verantwoording 

M&I/Partners onderzocht de 50 grootste GGZ-organisaties, op basis van omzet en FTE. Het overzicht is samengesteld op basis van marktkennis en een inventarisatie bij de EPD-leveranciers. De lijst van organisaties en hun EPD is voorgelegd aan de EPD-leveranciers met de vraag hun mutaties aan ons door te geven. Dit jaar aangevuld met een overzicht van die leveranciers die een eigenstandige (dus los van het EPD-deel) administratieve oplossing bieden. 

Een EPD telt mee als deze op 01-07-2022 in productie was. Bij een implementatiefase tellen we het EPD van waaruit daadwerkelijk gewerkt wordt. In de lijst die gedownload kan worden is het totaaloverzicht opgenomen van welke klant welk EPD in gebruik heeft.Terug naar het overzicht

Gerelateerde publicaties

Vanuit de praktijk van vele EPD-implementaties is er een wijdverbreid probleem dat een fundamentele belemmering vormt voor de beoogde doelen met de invoering van EPD’s. De meeste EPD-implementaties bieden geen oplossing voor de verkokerde zorg maar helpen juist de versnipperde zorg in stand te houden en blokkeren zo een echt patiëntgeoriënteerde werkwijze.

Lees verder