Zorginstituut Nederland succesvolle blockchain 'Mijn Zorg Log'

Idius Felix was als projectleider verantwoordelijk voor het actieprogramma iWlz bij Zorginstituut Nederland. Ook is hij projectleider functionele doorontwikkeling van de daaruit voortkomende van de succesvolle blockchaintoepassing ‘Mijn Zorg Log’.

Informatievoorziening verbeteren

De stuurgroep informatievoorziening Wet langdurige zorg (iWlz) en het ministerie van VWS willen de informatievoorziening op het terrein van de Wlz verbeteren en moderniseren waardoor het mogelijk wordt de cliënt meer regie te geven op zijn zorginformatie. Vanuit deze ambitie werd het actieprogramma iWlz ingericht.

Het actieprogramma is een samenwerking tussen CIZ, CAK, SVB, Zorgverzekeraars Nederland, Zorgkantoren, Zorginstituut Nederland, BTN, Federatie Opvang, GGZ Nederland, Actiz, VGN. Het programma wordt sinds januari 2017 gecoördineerd door Zorginstituut Nederland.

Blockchain: Mijn Zorg Log

Mijn Zorg Log is een blockchaintoepassing innovatie die voortkomt uit IZO (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning). De pragmatische aanpak van het Zorginstituut – ‘denken én doen’ – heeft geresulteerd in de eerste werkende blockchain in de zorg: Mijn Zorg Log.

Mijn Zorg Log is in opdracht van Zorginstituut Nederland ontwikkeld door de Nederlandse blockchainspecialist Ledger Leopard. Het is een hulpmiddel om met organisaties inzichtelijk te maken hoe de informatie-uitwisseling in de zorg ingericht kan worden met blockchaintechnologie. Bij de ontwikkeling van Mijn Zorg Log stonden twee fictieve casussen: Geertje en Appie centraal.

Mijn Zorg Log is een werkend prototype waarin cliënt, zorgverleners en familie samen een digitaal logboek bijhouden. Ze beschikken op ieder moment over actuele informatie. 'De gebruiker bepaalt zelf wie er toegang krijgt tot zijn gegevens', licht Idius Felix, projectleider Mijn Zorg Log, toe. 'Zodoende krijgt hij meer regie over de eigen zorg en gegevens.'

Meerwaarde van blockchain

Wilt u meer weten over de impact en meerwaarde van blockchain op uw organisatie of over de mogelijkheden en toepassingen? Neem dan contact op met Idius onze blockchain expert. Meer kennis opdoen over blockchain

Terug naar het overzicht

Gerelateerde cases