Blockchain verantwoord en veilig toepassen in de zorg


Blockchain kán zeker een toegevoegde waarde in de zorg hebben, maar wees zorgvuldig. Dat is de overkoepelende conclusie van twee onderzoeken die Zorginstituut Nederland heeft laten uitvoeren in een verkenning naar de mogelijkheden van het gebruik van blockchain in de zorg.

Blockchain in de zorg

Omdat blockchain een relatief nieuwe technologie is, zijn vraagstukken ontstaan over hoe dit veilig en verantwoord toe te passen is in de zorg. Om duidelijkheid te verschaffen in hoeverre blockchain in de zorg en de AVG te combineren zijn heeft het Zorginstituut onderzoek gedaan. Blockchain biedt kansen voor de zorg, maar er is behoefte aan kennis en inzicht hoe blockchain veilig en verantwoord in te zetten in de zorg. Om blockchain in de zorg op grote schaal te gebruiken is een compleet beeld nodig, vooral van de juridische, organisatorische, maatschappelijke en technische randvoorwaarden waaronder blockchain van waarde kan zijn voor de zorg. Wat zijn binnen de wettelijke kaders de randvoorwaarden van de AVG waarbinnen blockchain in de zorg kan worden ingezet? Hoe kan daar concreet aan worden voldaan? En hoe kan en moet de governance (besturing) worden georganiseerd voor verantwoorde toepassing van blockchain in de zorg?

Governance voor blockchain

Governance op blockchain in de zorg is van belang om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving, bescherming van publieke waarden en risicobeheersing. Het onderzoek wijst uit dat het aan te bevelen is om governance voor bockchain in de zorg op drie niveaus in te regelen:

  1. Reguliere governance voor het optimaliseren en beheersen van werkende blockchain-toepassingen in de praktijk.
  2. Ontwikkelgovernance voor de processen waarin blockchain-toepassingen worden (door)ontwikkeld.
  3. Stelselgovernance voor de algemene sturing en toezicht op ontwikkeling van blockchain in de zorg op stelselniveau.

Privacy Blockchain

Voor het gebruik van blockchain in de zorg is het ook belangrijk aandacht te besteden aan het privacyvraagstuk. Met het verscherpen van de wet omtrent gegevensbescherming is de vraag ontstaan of en hoe een blockchaintoepassing in de zorg kan voldoen aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming. Het onderzoek wijst uit dat de AVG geen belemmering hoeft te zijn. Wel zijn onderstaande aandachtspunten van toepassing.

  • Kijk welke geldende wet- en regelgeving nog meer van toepassing is. De uitvoering van regels vanuit de AVG voor de blockchain zijn hiervan afhankelijk.
  • Leg organisatorische en technische afspraken vast.
  • Een private blockchain voor de zorg is nu het meest passend.
  • Leg zo min mogelijk data vast op de blockchain en maak gebruik van hashes en pointers.

 Veilig en vertrouwd

“Met de twee onderzoeken naar blockchain in de zorg rondom AVG en Governance heeft Zorginstituut Nederland weer twee belangrijke stappen gezet voor het veilig en vertrouwd gebruik van blockchain in de zorg. Blockchain biedt mogelijkheden voor de gegevensuitwisseling in de zorg, maar het is belangrijk zorgvuldig te zijn in de toepassing van deze nieuwe technologie, het gaat immers om burgers en hun zorggegevens.” Vertelt Idius Felix, adviseur Blockchain in de zorg bij Zorginstituut Nederland en vanuit die functie direct betrokken bij de uitvoering van de onderzoeken.


Meer weten over het blockchainonderzoek van Zorginstituut Nederland of blockchain in het bijzonder? Neem contact op met Idius Felix!Terug naar het overzicht

Gerelateerde publicaties

Om de hervormingen in de zorg door te voeren, patiënten te betrekken en de registratielast te verminderen is het noodzakelijk dat medische patiëntgegevens op elk moment voor betrokken zorgverleners beschikbaar zijn. Een fluitje van een cent zou je zeggen, met de moderne techniek. Maar nee hoor, zo simpel is dat niet.

Lees verder