Datagedreven werken aan werk en inkomen


We krabbelen gelukkig langzaam weer op na de coronacrisis. Je kan erdoor in paniek raken of het zien als een goed moment om met een schone lei naar de wereld te kijken. Ik beschouw het huidige tijdsgewricht als een mooie gelegenheid en aanleiding om organisaties te wijzen op het grote belang en de voordelen van datagedreven werken binnen het beleidsterrein Werk en Inkomen.

Vraag en aanbod

Welke gevolgen deze crisis uiteindelijk heeft voor de werkgelegenheid en de manier waarop we ons werk inrichten weten we nog niet. Wel weten we dat het belangrijk blijft om vraag (werkgever) en aanbod (werknemer) zo eenvoudig mogelijk aan elkaar te verbinden.

De overheid speelt een belangrijke rol in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op het gebied van werkgelegenheid. De overheid werkt nu vaak nog te veel in silo’s. Het UWV en gemeentelijke organisaties hebben hun eigen voor- en nadelen en zijn op dit moment ook redelijk overbelast door de crisis. De bal bij één organisatie leggen ligt dan ook politiek gevoelig en trekt een te grote wissel op de beschikbare capaciteit, mede vanwege de extra taken die gemeenten en het UWV er recent bij hebben gekregen.

Recent opgezette samenwerkingsverbanden (arbeidsmarktregio’s) zijn nog niet in staat gebleken om de bestaande barrières tussen de individuele organisaties te slechten en ze echt optimaal te laten samenwerken.

Samenwerken

Hoe doen andere branches dat dan? Bij ICT-dienstverleners zien we bijvoorbeeld dat er meer en meer samengewerkt wordt in netwerken van aanbieders. Veelal participeren ze in uitgebreide netwerken van verschillende ICT-dienstverleners en creëren ze ICT-diensten. Voorbeelden hiervan zijn clouddiensten, shared service centers (SSC’s), HR-systemen die moeten ‘praten’ met ERP-systemen, EPD’s die koppelen aan een ERP en HR-systemen die koppelen aan een zaaksysteem. Er zijn diverse voorbeelden waar ICT-diensten worden uitbesteed aan meerdere dienstverleners en er ecosystemen ontstaan van diverse partners. Ecosystemen die op basis van vertrouwen en door hoge kwaliteit te leveren met elkaar samenwerken. Ze kennen elkaars businessmodel en kunnen veelal op basis van non-competitieve afspraken uitstekend samenwerken. 

Ecosysteem Werk en Inkomen

Deze manier van samenwerken leent zich goed voor de verschillende spelers binnen het beleidsterrein Werk en Inkomen zoals UWV, de gemeenten, werkgevers(organisaties), uitzend-, en bemiddelingsbureaus, financiële instellingen en andere betrokken partijen. Dan is het wel zaak om een samenhangende en ‘veilige’ strategie te bedenken. Dit vraagt veel van de organisaties en op alle organisatieniveaus. Bijvoorbeeld als het gaat om het uitwisselen van persoonsgegevens en het beschikbaar stellen en uitwisselen van de juiste data op het juiste moment en bij de juiste personen.

Wederzijds vertrouwen

Wanneer organisaties nauwer samenwerken is wederzijds vertrouwen nodig. Wederzijds vertrouwen in elkaars bedrijfsvoering en in de kwaliteit van elkaars data. Partners moeten elkaar ondersteunen om proactief de eigen verantwoordelijkheid te nemen en waar nodig elkaar te helpen. Dit vergt op tactisch en strategisch niveau uitwisseling van actuele en bedrijfskritische informatie. Uiteraard kan dat alleen met voldoende vertrouwen. Op basis van non-competitieve afspraken, transparantie en de juiste infrastructuur om data uit te wisselen. Met op tactisch niveau de juiste controlemechanismen, zowel als het gaat om de kwaliteit van de eigen data als om welke data wordt uitgewisseld met derden. Er zal ook behoefte ontstaan aan het verrijken van de eigen data met bronnen van ‘derden’.

Meerwaarde

Niemand is erbij gebaat als er geen meerwaarde voor de eigen organisatie en voor de klant is. Die meerwaarde kan alleen ontstaan met een heldere visie, volgens een strategie die past bij de verschillende organisaties en beleid dat praktisch uitvoerbaar is. Het moet voor alle deelnemende partijen duidelijk zijn wat er van elkaar verwacht wordt. Zorg dus dat je mensen in huis hebt die de andere organisaties kennen en weet welke data je wil uitwisselen, hoe en waarom.

Samenwerken door outsourcen

De uiteenlopende organisaties kunnen bepaalde werkzaamheden als het ware ‘outsourcen’ bij de andere partners in het ecosysteem. Op de manier kan je optimaal gebruik maken van elkaars expertise, netwerken en kunde. Iedere individuele organisatie kan zo dicht bij hun eigen identiteit en kernwaarden blijven. Het is wel zaak dat individuele organisaties altijd voldoende kennis in huis houden over de uit te besteden processen, procedures, afspraken, wet- en regelgeving en tools. Zo ontstaat er een ecosysteem van organisaties die op elkaar zijn afgestemd en elkaar aanvullen.

De burger in regie

Ook de burger moet een duidelijk actor zijn binnen het ecosysteem. Niet alleen om de data te kunnen valideren of verrijken, maar ook om er mee te kunnen handelen (zelfregie). Hier moet bij het opzetten van de bijbehorende architecturen rekening mee worden gehouden.

Er zijn binnen het bedrijfsleven veel voorbeelden die tot de verbeelding spreken. Youfone bedient bijvoorbeeld met slechts veertien vaste medewerkers meer dan 300.000 klanten. Dit is mogelijk dankzij outsourcing. Youfone ging in zee met verschillende professionele partijen die specialist zijn op een bepaald gebied. Op alle gebieden waarvoor externe professionals worden ingeschakeld, zijn er ook specialisten aanwezig in het eigen team. Zo is het mogelijk om de regie te behouden over het werk dat wordt uitbesteed. Ze gaan bewust voor klanten die een bepaalde waarde vertegenwoordigen en die weer verdwijnen als ze niet goed bediend worden. CEO Valentijn Rensing van Youfone geeft de volgende bruikbare tips: “geloof in je eigen kunnen, pas op de centjes, neem niet te veel personeel aan, maak gebruik van externe specialistische bedrijven, maar behoud wel de controle”.

Werkt dit in de overheid?

Het verschil tussen outsourcing en gebruik maken van elkaars expertise binnen de overheid en overheidsinstanties is kleiner dan op het eerste gezicht lijkt. Het gaat vooral om het maken van goede werkafspraken, weten wat de ander doet en weten waar een organisatie goed in is. De gemeenten kennen de personen die bemiddeld moeten worden naar werk vaak beter dan het UWV. Het UWV is wellicht weer beter in standaardisatievraagstukken.

Het idee is dat de markt de juiste tooling bouwt. Een die optimaal aansluit op de gemeentelijke ICT-landschappen, waarbij standaardisatie en het FAIR uitwisselen van gegevens centraal staan. Maar wel in nauwe samenwerking met het UWV en gemeenten. Dit moet verder uitgezocht worden maar het idee van ecosystemen om mensen aan het werk te krijgen kan de bestaande beperkingen en belemmeringen kleiner maken of zelfs wegnemen. En daardoor zorgen voor meer effectiviteit en efficiëntie bij het zoeken naar werk.

Hulp nodig?

Wij helpen u graag bij het ontwikkelen en opzetten van deze samenwerkingsverbanden en ecosystemen. Denk aan het schrijven van een overkoepelende visie, het ontwikkelen van een informatiestrategie, het helpen opzetten van datagedreven werken en bij het coördineren van de vele acties die genomen moeten worden. Terug naar het overzicht

Het slimmer en beter gebruikmaken van data binnen uw organisatie stelt u in staat om betere beslissingen te nemen, op zowel operationeel als strategisch niveau.

 

M&I/Partners helpt u met de transformatie naar een informatiegestuurde en data intelligente organisatie.

Ontdek de mogelijkheden

Gerelateerde publicaties

Binnen gemeenten is ICT doorgedrongen tot het primaire proces. De decentralisaties en informatie gestuurd werken laten zien dat er andere manieren van werken vereist zijn om de gewenste innovatie en digitale transformatie in de overheid optimaal vorm te geven. Wij zien tenminste drie tips om deze gewenste transformatie vorm te geven.

Lees verder

Digitaal werken is een containerbegrip geworden waar iedereen een andere uitleg aan geeft. Heeft het te maken met flexwerken, documentmanagement, iPads, een paperless office of is het vooral ketenregie? Dit artikel beschrijft een aanpak om digitaal werken voor uw organisatie concreter te maken om zo de ambities op dit vlak scherper te kunnen formuleren.

Lees verder