Topsector ICT review software engineering

Dit artikel is overgenomen uit het nieuwsbericht en rapport van Topsector ICT | Team dutch digital delta.

Topsector ICT

Topsector ICT identificeert, prioriteert en organiseert ICT-onderzoek en -innovatie in Nederland. Dit doet de topsector ICT binnen de context van het landelijke Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid van het Ministerie van EZK. De Topsector ICT heeft een actief beleid op portfoliomanagement van digitale sleuteltechnologieën. Er zijn op dit moment vijf sleuteltechnologieën vastgesteld: Artificial Intelligence, Big Data, Blockchain, Cybersecurity, Future Network Services.

Review software engineering

Digitalisering en het belang van ICT voor onze maatschappij nemen een enorme vlucht. Zo ook lijkt het onderwerp Software Engineering substantieel in aandacht te groeien. Dit is mede door de Vereniging Software Engineering Nederland (VERSEN) onder de aandacht gebracht. Daarom heeft het Topteam ICT in het najaar van 2021 opdracht gegeven aan bureau M&I/Partners een review uit te voeren naar software engineering als potentiële sleuteltechnologie op basis van een afwegingskader van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Resultaat

M&I/Partners heeft naast deskresearch, diverse gesprekken gevoerd met stakeholders uit de driehoek van onderwijs en onderzoek, bedrijfsleven en overheden. Op basis hiervan is langs zes onderdelen van het EZK-afwegingskader gekeken naar de stand van zaken: maatschappelijke impact, economische impact, relatieve positie van Nederland, krachtenbundeling, meerjarige samenwerking in de keten, doorsnijdend karakter.

Hieruit komt naar voren dat het onderzoeksveld goed is georganiseerd en het onderzoek zelf is van (zeer) hoog niveau. Ook is er een (groeiend) tekort aan gekwalificeerde software engineering over de hele linie. Echter, de verbinding tussen onderzoek en onderwijs enerzijds, en het toepassingsgebied, industrie en overheid anderzijds, is nog zwak en onvoldoende gestructureerd. Op basis van het afwegingskader heeft het Topteam ICT besloten software engineering nu niet als sleuteltechnologie te benoemen.

Het rapport van M&I/Partners biedt veel aanknopingspunten om software engineering als onderwerp verder te brengen. Het Topteam ICT ondersteunt de komende periode dan ook een nadere verkenning door de VERSEN-community om, samen met onder meer NWO, te kijken naar manieren om het veld te versterken door het bedrijfsleven actief te betrekken en publiek-private samenwerking te stimuleren. 

 

De eindrapportage van de review software engineering is te downloaden op de site van Topsector ICT | Team dutch digital delta.

 

Meer weten?

Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen rondom onafhankelijke audits, reviews en verkenningen. Of neem vrijblijvend contact op met Gert of Robbert.

Terug naar het overzicht

Krijg grip op uw ICT-project of -programma met de Risico Radar

De Risico Radar maakt u bewust van mogelijke faalfactoren én biedt u passend advies en handreikingen om tijdig bij te sturen.

Naar de Risico Radar