EPD-leveranciers hebben grote plannen met E-Health


De EPD-leveranciers werken hard aan de integratie van het EPD met e-health, als apps, zelfmeetapparatuur en persoonlijke gezondheidsdossiers (pgd). In een marktinventarisatie van M&I/Partners vertellen de leveranciers hoe zij tegen de ontwikkelingen aankijken en wat zij nu al doen op het gebied van e-health in combinatie met hun EPD.

E-health maakt steeds vaker deel uit van de behandeling van patiënten. ‘De patiënt zou hiermee meer inzicht en regie moeten krijgen over het eigen zorgproces, onder andere in ziekenhuizen’, zegt Van Luxemburg. ‘Hoewel de verwachtingen hoog zijn, zien we op dit moment vooral nog pilots en helaas nog weinig integratie tussen e-healthoplossingen en bestaande EPD’s in ziekenhuizen. Veel e-health-oplossingen of apps zijn vooralsnog losstaande oplossingen die de patiënt vaak zelf gebruikt. Denk aan de vele zelfmeetapparaten die gegevens over je gezondheid verzamelen.’ In recent onderzoek van Rick Bolten zijn 700 van dergelijke medical devices geïnventariseerd. Ondanks de hoeveelheid aan dergelijke apparaten, kunnen patiënten er nog nauwelijks gegevens mee aanleveren aan hun arts in het ziekenhuis. ‘De meeste epd’s en patiëntportalen van ziekenhuizen zijn hier nog niet op toegerust’, weet Van Luxemburg. ‘De leveranciers hebben echter wel grote plannen.’elemmeringen

Vanwege databetrouwbaarheid, koppelingen, uitwisseling en beveiliging zou het handiger zijn als e-health als bewezen “verlengstuk” zou functioneren van de bestaande epd/ZIS-oplossingen, menen de drie onderzoekers. Zij zien deze ontwikkeling al wel bij patiëntportalen. Zo zijn veel ziekenhuizen bezig met de implementatie van portalen die aansluiten op, of onderdeel zijn van, hun bestaande epd/ZIS. ‘De partijen spelen op verschillende manieren in op deze ontwikkelingen. Zo werkt EPIC bijvoorbeeld samen met Apple Healthkit. En zijn partijen als Philips en Apple bezig een platform te bieden om medical devices en bijbehorende apps te ontsluiten richting zorgverleners. Tegelijkertijd kunnen de apparaten vaak ook aangesloten worden op persoonlijke gezondheidsdossiers. Dit leidt tot de vraag via welke route medical devices en ‘zelfmeet-apps’ aangesloten zullen worden op epd/ZIS-en. Dat kan via een PGD als Microsoft HealthVault of via het patiëntportaal van een ziekenhuis. EPIC heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om Fitbit/Withings via MyChart (patiëntportaal van EPIC) aan te sluiten. Het is zelfs mogelijk dat integratieplatformen van Philips of Apple een rol gaan spelen. De verscheidenheid kan leiden tot een war of platforms.’ Van Luxemburg vroeg zich daarom af op welk paard EPD/ZIS-leveranciers wedden en of zij plannen hebben om zelf oplossingen op de markt te brengen. Het resultaat is zichtbaar in de marktinventarisatie.

Marktscan EPD-leveranciers

De inventarisatie van M&I/Partners laat zien dat er nog veel ‘gaten’ zitten in het marktaanbod van de EPD-leveranciers op het gebied van integratie tussen het epd met e-healthapps, zelfmeetapparatuur en PGD’s. De marktpartijen houden er ieder een eigen visie op na. Ze delen wel de mening dat de rol van standaarden en een voldoende open architectuur cruciale factoren zijn om e-health op een hoger plan te krijgen.

Hieronder staat per aanbieder uiteengezet hoe zij tegen de ontwikkelingen aankijken en wat zij nu al doen op het gebied van e-health in combinatie met hun EPD.

Cerner
Cerner zet in op de verdere implementatie van standaarden, zij werken bijvoorbeeld aan de Generieke Overdracht Gegevens (GOG). Met deze implementatierichtlijnen moeten toepassingen zoals een PGD, ook landelijk gezien, gemakkelijk te realiseren worden. In hun visie wordt een dergelijk centraal PGD gecombineerd met de plek waar de patiënt ook zijn toestemming verleent voor opvraging van medicatiegegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP), evenals voor het transmuraal delen van gegevens (binnen bijvoorbeeld een XDS netwerk, op basis van BPPC of het access control profile en XUA/XUA++). Als startpunt ziet men hierbij gedegen onderzoek naar hoe een PGD zich gaat verhouden tot bestaande landelijke en regionale infrastructuren zoals het LSP.

Cerner biedt zelf in ieder geval ook een patiëntportaal aan en heeft op de planning staan om hierop minimaal ondersteuning voor Microsoft HealthVault (HealthVault Data Model / CCD / CCR) aan te bieden.

ChipSoft
ChipSoft geeft aan dat ziekenhuizen vooral vragen naar de combinatie van e-health en epd. Dit vertaalt zich in het gebruik van zorgportalen en apps. ChipSoft biedt bij haar epd (HiX) een zorgportaal aan dat patiënten onder meer de mogelijkheid biedt tot afspraken maken, eConsults en het inzien van de eigen medische gegevens. Ook zelfmanagementactiviteiten, zoals thuismetingen van patiënten, kunnen via het portaal rechtstreeks in het epd worden opgenomen. Onlangs heeft het UMC Utrecht extra functionaliteiten van het portaal in gebruik genomen. Zo is het mogelijk om complete inzage te hebben in het epd van de patiënt, zonder vertraging. Patiënten kunnen hier hun medische informatie zowel op een pc als een tablet raadplegen.

ChipSoft heeft al enkele jaren een koppeling met HealthVault, maar deze wordt op dit moment niet in een Nederlands ziekenhuis gebruikt. Deze koppeling maakt het mogelijk om vanuit HiX data te versturen naar HealthVault en andersom. Binnen HealthVault ziet de gebruiker ChipSoft als een app waarmee een patiënt de twee systemen met elkaar kan verbinden en kan kiezen welke data gedeeld mogen worden. De software van ChipSoft is hierop ingericht en is klaar voor gebruik zodra een ziekenhuis besluit HealthVault in gebruik te nemen. De software staat ook open voor integratie met alle andere beschikbare Health-platformen, zoals Apple HealthKit en Philips Digital Healthcare Platform.

Voor de koppeling met medical devices heeft ChipSoft diverse oplossingen paraat. ChipSoft integreert met verschillende losse devices en e-healthtoepassingen, maar ziet meer toekomst in de integratie met een universele standaard (bijvoorbeeld Microsoft Health). Met name door de huidige diversiteit aan devices en toepassingen is er veel versplintering, en kost het relatief veel inspanning om een device of toepassing te koppelen. Dit zal alleen mogelijk zijn als er behoefte ontstaat bij grote patiëntengroepen. Op dit moment is er nog geen vraag naar.

CSC
In de visie van CSC staat de patiënt centraal als regievoerder over zijn eigen virtuele, levenslange patiëntendossier. Het is zaak dat een epd optimaal bijdraagt aan de realisatie van het persoonlijke elektronische dossier, omdat iedere zorginstelling of behandelaar slechts een deel van de informatie in het totale dossier van de patiënt levert.

CSC brengt daarom een open, optimaal integreerbare epd-oplossing, waarbij de nadruk ligt op integratie met software van derde partijen, en op uitwisseling en beveiliging van gegevens. Daarbij hebben het CSC Patiënt Service Portaal en mobiele apps een substantiële plaats in de huidige epd-ontwikkeling. CSC richt zich hierbij ook op interactiviteit: patiënten zullen steeds meer informatie kunnen leveren via het Patiënt Service Portaal of een app, en zullen zelf direct contact kunnen leggen met zorgverleners.

Op dit moment zijn er nog geen integraties met PGD’s of e-health-oplossingen van derde partijen. Wel heeft CSC – middels onder meer webservices – ervaring met het integreren van het epd met diverse zorgoplossingen van andere leveranciers.

EPIC
Bij EPIC ziet men een centrale rol weggelegd voor de patiënt, de ‘Patient as a Partner’. Met dit in gedachte zijn inmiddels verschillende e-health-toepassingen ontwikkeld. De grootte van de organisatie helpt EPIC om een ‘first mover’ te kunnen zijn, de ontwikkelingscapaciteit op het gebied van software is hier een sprekend voorbeeld van. Het uitgebreide patiëntportaal (MyChart) is ook te benaderen via de mobiele applicatie en biedt onder meer de mogelijkheid om bijvoorbeeld Fitbit-devices aan te sluiten.

EPIC heeft nu plannen om een open ‘app exchange’ vrij te geven, vergelijkbaar met de ‘App store’ van Apple, waar iedereen eigen apps kan maken en aanbieden gebaseerd op de standaarden die EPIC hanteert. Op het gebied van het PGD biedt EPIC zelf ‘Lucy’ aan, een losstaande PGD die gemakkelijk gegevens uitwisselt met MyChart en ‘Care Everywhere’ software. Care Everywhere biedt een framework voor operabiliteit en maakt het makkelijk medische gegevens uit te wisselen tussen verschillende zorgverleners, ook als die een ander epd gebruiken. In Nederland zijn de EPIC ziekenhuizen nog vol in ontwikkeling als het gaat om het gebruik van het patiëntportaal in al zijn functionaliteiten. Care Everywhere wordt op dit moment alleen nog in de VS gebruikt.

Medicore
Medicore geeft aan de integratie tussen hun epd, PGD en e-health als een onlosmakelijk verbonden geheel te zien. Hun webbased-epd biedt patiënten en cliënten de mogelijkheid online afspraken te maken, online vragenlijsten in te vullen en het dossier in te zien. Verdere koppelingen en integratiemogelijkheden met een PGD biedt Medicore op dit moment niet. Ze geven aan de ontwikkelingen actief te volgen maar missen vooralsnog de eenduidige behoefte van de patiënt hierin.

Op e-health-gebied zijn er wel enkele koppelingen met externe systemen waarmee e-health-oplossingen geïntegreerd met het epd beschikbaar zijn en koppelingen met aanbieders van vragenlijsten op het gebied van ROM en PROMs. Hiernaast staan ze open voor meer samenwerking met (mobiele) app-leveranciers en het faciliteren van koppelingen met organisaties die e-health-diensten aanbieden.

De randvoorwaarden waaraan de e-health-applicatie en integratie moet voldoen verschilt vooralsnog per oplossing. Medicore geeft aan dat het vooral belangrijk is om afspraken te maken over de bron en bestemming van de data en de verantwoordelijkheden van de leveranciers met name als het gaat om security. Op dit moment krijgen ze nog zelden het verzoek om strikt een bepaalde standaard te hanteren voor een dergelijke koppeling. Binnen het epd hanteren ze de CCR/CCD-standaard. UniversAAL/AAL-uitwisseling past op dit moment niet in het werkgebied van hun opdrachtgevers. Verder geven ze aan de ontwikkelingen van Blue Button in de Verenigde Staten nauwgezet te volgen. Waarbij met name de platformonafhankelijke eenvoud interessant is.

Nexus
Nexus heeft de visie om vanuit een open architectuur te werken en past daarbij het liefst zoveel mogelijk standaarden toe. Men heeft zodoende niet de ambitie alle mogelijke varianten van e-health-toepassingen te leveren, maar vooral op basis van standaarden en via portalen en webservices tot een geïntegreerde zorgketen te komen. De open architectuur noemt men het ‘H3 Framework’, hierin werkt men dus ook met derde partijen. Producten die men zelf levert, betreffen vooral portalen en webservices zowel voor patiënten als voor verwijzers (huisartsen). Met behulp van Factsheets (webservices), eForms en e-health Patient webservices kunnen hiernaast applicatieontwikkelaars (ook derden) gegevens opvragen en tonen of zelfs wijzigen in het Nexus epd/ZIS. Ook zijn er uitgebreide integraties met verwijzers via bijvoorbeeld ZorgDomein en eVerwijs.Terug naar het overzicht

eHealth in uw organisatie tot een succes maken?

De 'eHealthreis: een praktische gids naar succes' geeft u stapsgewijs korte en duidelijke antwoorden.

Naar de eHealthreis

Gerelateerde publicaties

ICT bepaalt de komende jaren de manier waarop de bedrijfsprocessen zijn ingericht en de plek die de zorginstelling gaat innemen op de markt. Dat vraagt om leiderschap in het digitale tijdperk en betekent dat de CIO meepraat met de raad van bestuur. Dat vraagt om een digitale strategie en toekomstvisie.

Lees verder

Op welke manier kunnen technologie en informatiesystemen ingezet worden om de zorg betaalbaar te houden? Hoe organiseren zorgpartijen dit in de praktijk? Dit waren de vragen die centraal stonden tijdens de CIO-platformbijeenkomst in maart.

Lees verder