De Modelgemeente stelt de fysieke leefomgeving centraal en betrekt burgers, bedrijven en ketenpartners bij het beter benutten maar ook beter beschermen van die fysieke leefomgeving. De Modelgemeente hecht dus veel waarde aan participatie en heeft ook haar informatievoorziening en ICT-ondersteuning daarop ingericht. Eén van de onderdelen daarvan is een nieuw Omgevingsloket waarin burgers, bedrijven en ketenpartners (1) 7x24 en locatie- en platformonafhankelijk online kennis kunnen nemen van alle besluiten die zijn genomen in relatie tot de fysieke leefomgeving, (2) op kaart kunnen zien wat op een locatie mag qua regels en kan qua omstandigheden, (3) kunnen checken of voor bepaalde activiteiten een vergunning danwel melding noodzakelijk is en (4) vergunningaanvragen en meldingen kunnen indienen.

Ontwikkelingen in het fysiek domein

 • Omgevingswet
  DSO, samenwerking en taakverdeing.
 • Energietransitie
  Slimme en zuinige verlichting, hergebruik van restwarmte, het delen van zonne-energieopbrengst en bassins of regentonnen voor wateropvang.
 • Droge voeten
  Stijgende waterspiegel, klimaatverandering, extreme droogte en extreme wateroverlast.
 • GIS & GEO data
  Steeds meer combinaties van data sets om representaties te maken van informatie op kaarten.

De Modelgemeente streeft in het fysiek domein naar een goede balans tussen het beter benutten en het beter beschermen van de fysieke leefomgeving. De Modelgemeente werkt opgavegericht aan belangrijke opgaven in het fysiek domein, zoals de energietransitie en de bouwopgave.

De Modelgemeente hecht daarbij veel belang aan participatie, zowel in de planfase (samen plannen maken, cocreatie) als tijdens de uitvoering (zoals bij initiatieven die worden ingediend). Bovendien werkt de Modelgemeente (ook) in het fysiek domein datagedreven, dus met een goed gebruik van beschikbare data en databronnen voor een zo actueel, volledig en correct mogelijk beeld van de werkelijkheid, als basis voor beleid en acties. Voor een deel verzamelt de Modelgemeente die data zelf door o.a. gebruik te maken van sensoren e.d. in de fysieke leefomgeving. Dit alles uiteraard binnen wet- en regelgeving en in goede afstemming met burgers, bedrijven en ketenpartners.

De Modelgemeente heeft haar informatievoorziening en ICT-ondersteuning bijpassend ingericht, op basis van Common Ground. Een belangrijk onderdeel van deze informatievoorziening en ICT-ondersteuning is het Omgevingsloket, dat 7x24 locatie- en platformonafhankelijk informatie geeft over o.a. alle (voor)genomen besluiten over de fysieke leefomgeving, over welke regels op welke locatie(s) van toepassing zijn bij welke activiteit(en) en over wel of geen vergunning- of meldingsplicht. Met dit Omgevingsloket heeft de Modelgemeente het aantal digitale loketten in het fysiek domein teruggebracht naar één loket, zodat burgers, bedrijven en ketenpartners met al hun vragen en informatiebehoeften over de fysieke leefomgeving terechtkunnen in één digitaal loket. 

Bedrijven en veiligheid

Bij veel activiteiten in de stad zijn bedrijven  betrokken. Denk hierbij aan winkels, toeristische activiteiten, horeca, uitgaansmogelijkheden en evenementen. De gemeente moet samen met deze bedrijven de veiligheid van de stad kunnen waarborgen. Dat betekent dat er eisen kunnen worden opgelegd aan het bedrijfsleven, bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid. Tegelijkertijd hebben bedrijven verwachtingen van de gemeente: bijvoorbeeld dat BOA's zorgen voor een veilig stadscentrum. 

Jeugd en veiligheid

De jeugd speelt een bijzondere rol in de gemeente. Zij vormt de toekomst, maar is in het heden soms een bron van uitdaging, overlast en jeugdcriminaliteit. Ook kunnen zij een rol spelen bij geweld tegen ambtenaren en hulpverleners.

Op lokaal niveau werken diverse partners samen om problemen bij jongeren zo vroeg mogelijk te signaleren. Door jeugdcriminaliteit aan te pakken, hopen gemeentes toekomstige criminaliteit terug te dringen.

Fysieke veiligheid

Op het gebied van fysieke veiligheid is er een nauwe samenwerking nodig tussen gemeente, politie, brandweer en hulpdiensten. De maatschappelijke aandacht verschuift steeds meer van het oplossen van acute problemen (zoals verkeersongelukken en branden) naar het voorkomen van deze veiligheidsproblematiek. Of, wanneer bepaalde uitdagingen niet voorkomen kunnen worden, het mitigeren van de gevolgen van een (mogelijke) ramp. Bijvoorbeeld door het inzetten van een crisisprotocol. Overigens wordt fysieke veiligheid meer en meer een digitale uitdaging door de enorme invloed van technologie. 

Integriteit en veiligheid

De gemeente speelt een steeds grotere rol als het gaat om het handhaven van de publieke veiligheid, met name op het gebied van radicalisering en ondermijning. Gemeentes hebben een grote uitdaging om radicalisering en ondermijning tegen te gaan.

Daarnaast staat de gemeente zelf ook voor uitdagingen op het gebied van interne integriteit en veiligheid. Deze uitdagingen zijn zowel bestuurlijk (hoe wordt integriteit gehandhaafd op politiek en bestuurlijk niveau) als technisch (informatieveiligheid).

Veilige woon- en leefomgeving

Een veilige woon- en leefomgeving is voor iedereen belangrijk. Maar wat is veilig? Voor een deel kan een veilige omgeving worden uitgedrukt in cijfers, zoals misdaadcijfers, zwerfvuil, en overlastmeldingen. Tegelijkertijd is de subjectieve ervaring van burgers belangrijk. In objectieve cijfers kan een deel van de stad veilig zijn, maar toch onveilig voelen. Burgers laten sneller en makkelijker hun onvrede over hun woon- en leefomgeving merken via online meldingstools en social media. Door hier snel en adequaat op te reageren, kan de gemeente haar burgers een veiligere omgeving bieden.