De Modelgemeente stelt de fysieke leefomgeving centraal aan de hand van drie onderdelen:

  1. mobiliteit & milieu
  2. energie & klimaat
  3. ruimte & wonen.

Participatie, integraal werken, inzicht, betrokkenheid van inwoners en bedrijven én een hoog niveau van (digitale) dienstverlening spelen daarbij een sleutelrol. 

Ruimtelijke ordening als thema is steeds belangrijker geworden, denk hierbij aan vraagstukken op het gebied van mobiliteit, energie, verstedelijking en woningbouw. Enkele concrete en actuele voorbeelden in de context van deze maatschappelijke opgaven zijn, de discussie rondom stikstof, de verzadiging van ons wegennet en elektriciteitsnetwerk, het tekort aan woningen en de fluctuerende energieprijzen. Enerzijds moeten er voldoende woningen worden gebouwd, anderzijds mag dit niet ten koste gaan van de leefbaarheid, het milieu en de mobiliteit. In ons dichtbevolkte en veelal dicht bebouwde land blijft er altijd sprake van een afweging tussen de verschillende maatschappelijke - en soms tegenstrijdige - belangen. Gezien de opgaven waar De Modelgemeente voor staat, gaat het hier om complexe vraagstukken waarbij grote belangen een rol spelen.

Ontwikkelingen fysiek domein

Wij behandelen onderstaande ontwikkelingen binnen het fysiek domein.

  • Omgevingswet en wet kwaliteitsborging
  • Inwonerparticipatie
  • Een loket
  • Energietransitie
  • Ketensamenwerking
  • Smart City

 

Terug naar de Modelgemeente1 januari 2024 treden de nieuwe Omgevingswet én de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. Hierdoor verandert veel voor gemeenten, provincies en waterschappen op het gebied van vergunningen, toezicht/handhaving, ICT en de r…

Lees verder

De Modelgemeente hecht veel belang aan participatie in de planfase (samen plannen maken, co-creatie) en tijdens de uitvoering (zoals bij initiatieven die worden ingediend). Er wordt actief en regelmatig gecommuniceerd met inwoners en er wor…

Lees verder

De overheid wil met de invoering van de Omgevingswet dat inwoners bij één loket terecht kunnen voor al hun (aan)vragen in de leefomgeving. De Modelgemeente heeft haar informatievoorziening en ICT-ondersteuning op basis van Co…

Lees verder

In het kader van klimaat, milieuaspecten en betaalbare energie is een energietransitie gewenst. De gemeente krijgt te maken met deze problematiek, vraagstukken en verhoogde energiekosten. De Modelgemeente heeft inzicht in de veranderopgave …

Lees verder

De Modelgemeente wordt steeds meer een netwerkorganisatie. De komst van de Omgevingswet versnelt dit. Een goed georganiseerde en gefaciliteerde ketensamenwerking is van groot belang, met name voor advies, toezicht en handhaving. De continu…

Lees verder

De Modelgemeente werkt ook in het fysiek domein datagedreven. Beschikbaarheid van actuele informatie en een hoge datakwaliteit zijn randvoorwaardelijk om tijdig de juiste (beleids)keuze te maken en tegelijkertijd inzage en inzicht te versch…

Lees verder

Wil jij samen met gepassioneerde en ervaren professionals werken aan uitdagende en impactvolle projecten in de overheid en zorg?

Bekijk onze vacatures