De Modelgemeente maakt onderscheid tussen beheren, vernieuwen en innoveren waarbij de meeste aandacht naar Vernieuwen gaat. Voor de Modelgemeente is het financieel, inhoudelijk en organisatorisch in stand houden van de bestaande taken en we…

Lees verder

Gommon Ground is de hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening, onder andere door gegevens en functionaliteit van elkaar los te koppelen. Het gemeentelijke informatielandschap is de afgelopen steeds complexer geworden. …

Lees verder

Datagedreven (Beslissingen nemen en uitvoeren op basis van data analyse en feiten) werken staat bij gemeenten nog in de kinderschoenen en is – vaak – gericht op managementinformatie (1.0). De belofte van datagedrevenwerken is zo…

Lees verder

De ontwikkelingen in de informatiesamenleving gaan gepaard met toenemende risico’s en onderlinge afhankelijkheden die niet meer beperkt zijn tot de grenzen van de gemeentelijke organisatie, maar doen zich des te meer voor in lokale ke…

Lees verder

De gemeentebegroting kent altijd een vertraging van minimaal een jaar tussen het aanvragen van middelen en het daadwerkelijk beschikbaar hebben er van en zijn resultaten en het toekennen van middelen altijd sterk aan elkaar verbonden. Dit v…

Lees verder

Naast de reguliere werkprocessen werkt de Modelgemeente opgavegericht. Bij opgavegericht werken staan maatschappelijke opgaven centraal bij de samenwerking tussen gemeenten, bedrijven en inwoners. Maatschappelijke opgaven gaan namelijk dwar…

Lees verder

In de Modelgemeente wordt portfoliomanagement gebruikt als procesinstrument voor het selecteren, prioriteren en bewaken aan de ontwikkeling van de organisatie en haar taken. Het portfoliomanagement is een in de ICT ontwikkeld gedachtengoed …

Lees verder

De Modelgemeente is een slimme stad (smart city) waarbij informatietechnologie en het internet-of-things gebruikt worden om de stad te beheren en te besturen met als doel de bereikbaarheid, de leefbaarheid, en de openbare orde en veiligheid…

Lees verder

Wet Open Overheid De Wet Open Overheid (Woo) heeft tot doel heeft om overheden en semi-overheden transparanter te maken. De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te ar…

Lees verder