Openbare Orde en Veiligheid


Openbare Orde en Veiligheid (OOV) is verantwoordelijk voor het waarborgen van de orde en veiligheid binnen de gemeente op basis van de Gemeentewet en daarmee samenhangende wet- en regelgeving. De OOV binnen een gemeente houdt zich bezig met onderwerpen als handhaving, toezicht, crisis- en incidentbeheersing, en de aanpak van ondermijning. De burgemeester heeft openbare ordebevoegdheden waarop hij zich kan beroepen in geval van overlast of dreiging. 

Openbare orde en veiligheid heeft veel raakvlakken met de andere domeinen. Door het ontwikkelen van een integraal veiligheidsbeleid kan OOV waarborgen dat er goede en heldere keuzes worden gemaakt op het gebied van prioriteitsstelling, instrumentarium en samenwerking met veiligheidspartners.

  • De Modelgemeente is sterk op het gebied van OOV doordat zij steeds de balans zoekt tussen vertrouwen en controle. Door beschikbare gegevens op de juiste manier in te zetten kan de Modelgemeente veel preventieve maatregelen inzetten om escalaties te voorkomen. Bij het selecteren van de gegevens die ze hierbij inzet bewaakt ze steeds de gevoelige balans tussen privacy van de burgers en het algemene belang, ze zorgt er hierbij ook voor dat ethische afwegingen gestructureerd en herhaaldelijk worden gemaakt bij het gebruik van gegevens.
  • De Modelgemeente begrijpt dat het domein van OOV dermate complex is dat zij dit niet zelfstandig goed georganiseerd krijgt. De samenwerking met politie, veiligheidsregio, jeugdzorg en andere organisaties is dan ook een belangrijk aandachtspunt.
  • De Modelgemeente deelt praktijkervaringen en complexe casuïstiek met haar collega organisaties zodat niet alleen zij er beter van wordt maar heel Nederland.
  • Tenslotte pakt de Modelgemeente ook haar rol als het aankomt op cyberveiligheid. Ze investeert hier in kennis en kunde van haar eigen medewerkers en zoekt samenwerkingen met kennispartners. De modelgemeente neemt deel aan landelijke en regionale oefenmomenten om te voorkomen dat haar kennis op dit gebied enkel een papieren werkelijkheid is.